Works - 31786-2022

21/01/2022    S15

België-Brussel: Installeren van straatverlichtingsuitrusting

2022/S 015-031786

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422
Postadres: Sint-Lazarusplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1035
Land: België
Contactpersoon: lighting@sprb.brussels
E-mail: lighting@sprb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434073
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: openbare werken en mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Installaties en vernieuwing van openbare verlichting op gewestwegen

Referentienummer: DAA-BMB/DE-DO/E20.69-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht heeft als voorwerp de leveringen en werken die nodig zijn voor de installatie van openbare verlichtingsuitrustingen op sommige gewestwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 917 355.37 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht heeft als voorwerp de leveringen en werken die nodig zijn voor de installatie van openbare verlichtingsuitrustingen op sommige gewestwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalificaties en ervaring / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-330250
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: genetec
Plaats: wierde
NUTS-code: BE Belgique / België
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: vse
Plaats: bruxelles
NUTS-code: BE Belgique / België
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 917 355.37 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is de inschrijver ertoe gehouden een offerte conform het veiligheids- en gezondheidsplan in te dienen. Bij de offerte moet hij een document voegen:

- waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving noodzakelijk maken;

- dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022