Tjenesteydelser - 317873-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2023/S 101-317873

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bang Hellsten
E-mail: uu8b@kk.dk
Telefon: +45 24968790
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/201720712.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse projektledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette og / eller uddannelsen Master i Offentlig ledelse. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/204645553.aspx

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 100 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for HD-uddannelse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80430000 Voksenundervusning på universitetsniveau
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 1.600.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for Master i Offentlig ledelse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80430000 Voksenundervusning på universitetsniveau
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Master i Offentlig ledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde Master i Offentlig ledelse. Uddannelsen skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 10.400.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 076-229266
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for HD-uddannelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Telefon: +45 38153815
Fax: +45 38152015
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 200 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale for Master i Offentlig ledelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Telefon: +45 38153815
Fax: +45 38152015
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

Ordregiver kan som følge heraf, på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen, kræve, at tilbudsgivere dokumenterer, at de ikke er omfattet af Forordningen, og kan i den forbindelse bl.a. anmode tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023