Supplies - 317876-2022

14/06/2022    S113

Poland-Wolica: Pharmaceutical products

2022/S 113-317876

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
National registration number: ZP/06/2020
Postal address: 62-872 Godziesze Małe
Town: Wolica 113
NUTS code: PL416 Kaliski
Postal code: 62-872
Country: Poland
Contact person: Anna Gulska-Kołata
E-mail: zp@szpital.wolica.pl
Telephone: +48 627612553
Fax: +48 627612507
Internet address(es):
Main address: www.wolica.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków - uzupełniający

Reference number: ZP/04/2022
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej – zgodnie z nazwą i ilością określoną w zadaniach cenowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym opisem:

Zadanie Nr 1 – enoxaparin - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;

Zadanie Nr 2 - MEPOLIZUMAB program lekowy leczenie cieżkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;

Zadanie Nr 3 – program lekowy osimertinib - - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 510 152.70 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 1 – enoxaparin

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
II.2.4)Description of the procurement:

ZADANIE NR 1 - enoxaparin

Enoxaparinum natricum 40mg/0,4ml roz.do wstrzyk.

Enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml roz.do wstrzyk.

Enoxaparinum natricum 80mg/0,8ml roz.do wstrzyk.

Enoxaparinum natricum 100mg/1ml roz.do wstrzyk.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 407.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 2 - MEPOLIZUMAB program lekowy leczenie cieżkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne poz

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

II.2.4)Description of the procurement:

ZADANIE NR 2 -MEPOLIZUMAB program lekowy leczenie cieżkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 163 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 3 – program lekowy osimertinib - - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w wolicy k/Kalisza, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe, Apteka

II.2.4)Description of the procurement:

ZADANIE NR 2 -MEPOLIZUMAB program lekowy leczenie cieżkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 285 945.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca posiada aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na mini Portalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone IX dziale Ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy

Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2022