Works - 31795-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bielsko-Biała: Construction work for swimming pool

2022/S 015-031795

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-669013)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
National registration number: PL225
Postal address: pl. Ratuszowy 9
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Beata Myśliwiec-Pieniądz
E-mail: zp@um.bielsko-biala.pl
Telephone: +48 334971857
Internet address(es):
Main address: https://bip.um.bielsko.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 5

Reference number: ZP.271.2.124.2021.MW
II.1.2)Main CPV code
45212212 Construction work for swimming pool
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 5.

2. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach nr 667/1, 667/3, 667/4 obręb Aleksandrowice oraz nr 585/1, 585/6, 585/9, 585/8 obręb Górne Przedmieście.

3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ, tj.:

- wzorze umowy,

- dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, zamienny projekt budowlany oraz projekt wykonawczy),

- przedmiarach robót,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- opis przedmiotu zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-669013

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 10 000 000 zł,

- osiągnął w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przychód w wysokości co najmniej 20 000 000 zł (w każdym roku),

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10 000 000 zł,

- osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie wskaźnik bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego na poziomie ≥1,5

W przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie warunek określony w pkt. 1), 2), 3) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

d) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Sprawozdaniem finansowym będzie uznawany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 10 000 000 zł,

- osiągnął w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przychód w wysokości co najmniej 20 000 000 zł (w każdym roku),

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10 000 000 zł,

- osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie wskaźnik bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego na poziomie ≥1,5

W przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie warunek określony w pkt. 1 tiret 1), 2), 3) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

d) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Sprawozdaniem finansowym będzie uznawany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 30/04/2022
Read:
Date: 04/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 04/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: