Leveringen - 318044-2022

14/06/2022    S113

Polen-Lublin: Strooizout

2022/S 113-318044

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Postadres: ul. Ogrodowa 21
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 20-075
Land: Polen
Contactpersoon: Arkadiusz Panecki
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 815349257
Fax: +48 815349239
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa soli drogowej niezbrylającej się (NaCL) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg dla 6 Rejonów GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części.

Referentienummer: O/LU.D-3.2421.7.2022.ap
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (w tym koszt zakupu soli, chlorku wapnia, koszt transportu, załadunek i rozładunek w miejscu dostawy) soli drogowej „DR”, soli drogowej „DS”, oraz chlorku wapnia do niżej wymienionych magazynów: - Rejon w Chełmie – dostawa do magazynów OD w Piaskach, OD Cyców, OD Rudka; - Rejon w Kraśniku – dostawa do magazynów OUDE Kraśnik, OD Kraśnik, OD Janów Lubelski; - Rejon w Lubartowie – dostawa do magazynów OD Kock, OD Niemce, OD Łuków;- Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – dostawa do magazynów OD Międzyrzec Podlaski, OD Woskrzenice, OD Wisznice; - Rejon w Puławach – dostawa do magazynów OUDE Kurów;- Rejon w Zamościu – dostawa do magazynów OD Zamość, OD Tarnawatka, OD Werbkowice w łącznej ilości: soli drogowej kamiennej do posypywania w czystym składniku „DR” – 41 400,00 Mg, soli drogowej kamiennej do sporządzania wodnego roztworu solanki „DS” – 5 200,00 Mg i chlorku wapnia 170,00 Mg. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Tomie III.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 166 208.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa soli drogowej kamiennej do posypywania w czystym składniku

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa soli drogowej kamiennej do posypywania w czystym składniku

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa soli drogowej kamiennej sporządzania wodnego roztworu solanki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa soli drogowej kamiennej sporządzania wodnego roztworu solanki

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy 00/100) zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa chlorku wapnia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa chlorku wapnia

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 (trzy pięć tysiące 00/100) zł

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 071-188890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa soli drogowej kamiennej do posypywania w czystym składniku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna
Postadres: Al. 1000-lecia 2
Plaats: Kłodawa
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-650
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Handlowo-Usługowa TRANS-MAJ Józef Majewski
Postadres: Podgłębokie 1A/1
Plaats: Cyców
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 29-079
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 314 722.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 079 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa soli drogowej kamiennej sporządzania wodnego roztworu solanki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna
Postadres: Al. 1000-lecia 2
Plaats: Kłodawa
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-650
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Handlowo-Usługowa TRANS-MAJ Józef Majewski
Postadres: Podgłębokie 1A/1
Plaats: Cyców
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 29-070
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 548 376.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 550 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa chlorku wapnia

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz Ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 6-7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

10. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul.Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postadres: ul.Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/06/2022