Byggentreprenader - 318198-2020

Submission deadline has been amended by:  334079-2020
08/07/2020    S130

Sverige-Helsingborg: Vägbeläggningsarbeten

2020/S 130-318198

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Bengtsson
E-post: peter.bengtsson2@helsingborg.se
Telefon: +46 42107688
Internetadress(er):
Allmän adress: www.helsingborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52280
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52280
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenad för beläggning, återställning efter grävning, konstbyggnader och vägmarkering

Referensnummer: 75/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233222 Vägbeläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Helsingborgs stad avser att göra en upphandling av ramavtal för:

— underhållsbeläggningar inom Helsingborgs stad

— återställning efter grävning

— underhållsåtgärder av konstbyggnader inom Helsingborgs stad

— vägmarkering inom Helsingborgs stad

FF Fastighetsförvaltningen och SFF Skol- och fritidsförvaltningen

— underhållsbeläggningar på parkeringsytor, skolor och

Idrottsanläggningar

Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB

— återställningsarbeten efter grävning

Öresundskraft AB inklusive helägda dotterbolag

— återställningsarbeten efter grävning

Helsingborgs Hamn AB

— Underhållsbeläggningar av belagda ytor

— underhållsåtgärder av Konstbyggnader

— vägmarkering

— återställning efter grävning

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44113600 Bitumen och asfalt
44113620 Asfalt
44212100 Bro
44212120 Brokonstruktioner
45221000 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45221100 Anläggningsarbeten för broar
45221111 Byggnation av vägbro
45233210 Ytbehandling av allmänna vägar
45233221 Vägmarkeringsarbeten
45233222 Vägbeläggningsarbeten
45233228 Ytbeläggningsarbete
45233251 Nybeläggning
45233253 Ytbehandling av gångvägar
63712300 Bro- och tunneldrift
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Helsingborgs stad avser att göra en upphandling av ramavtal för:

— underhållsbeläggningar inom Helsingborgs stad

— återställning efter grävning

— underhållsåtgärder av konstbyggnader inom Helsingborgs stad

— vägmarkering inom Helsingborgs stad

FF Fastighetsförvaltningen och SFF Skol- och fritidsförvaltningen

— underhållsbeläggningar på parkeringsytor, skolor och

Idrottsanläggningar

Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB

— återställningsarbeten efter grävning

Öresundskraft AB inklusive helägda dotterbolag

— återställningsarbeten efter grävning

Helsingborgs Hamn AB

— Underhållsbeläggningar av belagda ytor

— underhållsåtgärder av Konstbyggnader

— vägmarkering

— återställning efter grävning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/04/2021
Slut: 01/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option om 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om 1 år

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/03/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/09/2020
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/07/2020