Works - 31830-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2022/S 015-031830

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 250-658999)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul.Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-Suchacz
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Tel.: +49 712957602
Faks: +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numer referencyjny: PN 67/21
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 250-658999

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: