Works - 31835-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Construction work

2022/S 015-031835

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 255-672888)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
National registration number: 1132107698
Postal address: ul. Mińska 52/54
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-828
Country: Poland
Contact person: Paulina Tlaga
E-mail: paulinatlaga@tbswp.pl
Telephone: +48 695800990
Internet address(es):
Main address: www.tbswp.pl
Address of the buyer profile: https://tbswp.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej/Markowskiej w Warszawie wraz z budową skrzydła mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym na działka

Reference number: TBS/ZP/PN/7/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej/Markowskiej w Warszawie wraz z budową skrzydła mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym na działkach nr ew. 5, 51/2, 51/5 z obrębu 4-14-07 wraz z rozbiórką budynków i obiektów budowlanych na działkach nr ew. 5, 51/2, 51/5 z obrębu 4-14-07 oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 255-672888

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o wartości zadania nie mniejszej niż 50.000.000,00 zł brutto oraz jedno zadanie polegające na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków; Podmiot na podstawie którego wykonawca wykaże spełnianie warunku doświadczenia musi bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia, z dopuszczeniem podwykonawstwa. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie w sytuacji zaprzestania działalności tego wykonawcy

Read:

1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o wartości zadania nie mniejszej niż 50.000.000,00 zł brutto oraz jedno zadanie polegające na remoncie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków; Podmiot na podstawie którego wykonawca wykaże spełnianie warunku doświadczenia musi bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia, z dopuszczeniem podwykonawstwa. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie w sytuacji zaprzestania działalności tego wykonawcy

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 07/05/2022
Read:
Date: 11/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: