Works - 31843-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Trenčín: Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh

2022/S 015-031843

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 186-480639)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36126624
Poštová adresa: K dolnej stanici
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Gál
E-mail: matej.gal@ultimaratio.sk
Telefón: +421 911476634
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa

Referenčné číslo: FUR000101
II.1.2)Hlavný kód CPV
45222000 Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V.

etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 186-480639

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 24/01/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 28/02/2022
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 24/01/2022
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 28/02/2022
Miestny čas: 09:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: