Servicii - 318436-2017

12/08/2017    S154    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Germania-Köln: Susținere pentru revizuirea sistemului de tarifare

2017/S 154-318436

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2824
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: siguranța aviației, mediul.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere pentru revizuirea sistemului de tarifare.

Număr de referinţă: EASA.2017.HVP.19.
II.1.2)Cod CPV principal
79412000 Servicii de consultanţă în gestiune financiară
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Susținere pentru revizuirea sistemului de tarifare. Informații detaliate sunt disponibile în dosarul licitației.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA2 Köln
Locul principal de executare:

Sediul AESA și sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Susținere pentru revizuirea sistemului de tarifare. Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Licitație publicată în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul financiar și cu condițiile prevăzute în articolul 153 alineatul (1) din normele sale de aplicare. Modalitățile de acces la un set complet de documente sunt descrise la punctul 1.10 din dosarul publicat al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/09/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/10/2017
Ora locală: 9:30
Locul:

Cologne, Germania.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere poate participa maximum 1 reprezentant legal din partea fiecărui ofertant participant. Ofertanții trebuie să informeze agenția cu privire la intenția lor de a participa, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/08/2017