Blago - 318456-2017

Prikaži skrčeni pogled

12/08/2017    S154

Belgija-Bruselj: Majhna oprema IT

2017/S 154-318456

Poziv k prijavi interesa


Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):

Svet Evropske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit, attention: The Procurement Coordination Unit, Office 10 70 KL 77, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIJA. Tel. +32 22818062. Faks +32 22800262. E-pošta: tendering@consilium.europa.eu

Internetni naslov(-i):

Splošni naslov naročnika: http://www.consilium.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:

Zgoraj navedeni(-ih) kontaktni(-ih) točki(-ah).

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:

Zgoraj navedeni(-ih) kontaktni(-ih) točki(-ah).

Prijave je treba poslati na:

Zgoraj navedeno(-e) kontaktno(-e) točko(-e).

I.2)Vrsta naročnika:
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija.
I.3)Glavna dejavnost:
Javna uprava.
4.Oddaja naročila v imenu drugih naročnikov:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.


Oddelek II: Predmet poziva k prijavi interesa

II.1)Naslov poziva k prijavi interesa:
Majhna oprema IT.
II.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavno mesto ali lokacija gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Neder-Over-Heembeek, Brussels.
Šifra NUTS: BE1.
III.3)Opis področja ali področij, ki jih zajema ta poziv za prijavo interesa:
Dobava majhne opreme IT, kot je:
30200000 Računalniška oprema in pribor.
30230000 Oprema za računalnike.
30233000 Pomnilni mediji in čitalniki.
30233100 Računalniške pomnilne enote.
30233152 Čitalec in/ali zapisovalec digitalnih prilagodljivih plošč (DVD-plošč).
30233153 Čitalec in/ali zapisovalec zgoščenk (CD-plošč) in digitalnih prilagodljivih plošč (DVD-plošč).
30234000 Pomnilni mediji.
30234400 Digitalne prilagodljive plošče (DVD-plošče).
30234500 Pomnilniški mediji.
30236000 Razna računalniška oprema.
30237000 Deli, pribor in potrebščine za računalnike.
30237100 Deli računalnikov.
30237110 Mrežni vmesniki.
30237120 Računalniški vhodi.
30237135 Kartice omrežnih vmesnikov.
31111000 Adapterji.
31121110 Električni pretvorniki.
31214100 Stikala.
32420000 Oprema za omrežje.
32421000 Omrežni kabli.
32422000 Komponente omrežja.
32423000 Omrežna vozlišča.
44322200 Konektorji za kable.
Vgradna omrežna oprema ne spada v obseg tega poziva k prijavi interesa.
II.4)Informacije o sklopih:
Ta poziv k prijavi interesa je razdeljen na sklope: ne.
II.5)Informacije o podizvajanju:
Podizvajanje je dovoljeno: da.
Pogoji za podizvajanje:
Vsak podizvajalec mora predložiti ustrezno podpisano in datirano izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor.

Prosimo, kliknite povezavo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

II.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
30234000, 30234400, 30234500, 30236000, 30237000, 30237100, 30237110, 30237120, 30237135, 31111000, 31121110, 31214100, 32420000, 32421000, 32422000.
II.7)Dodatne informacije:

Kandidati morajo predložiti častno izjavo, podpisano in datirano s strani pravnega zastopnika podjetja, da niso v nobeni izmed situacij, navedenih v členih 106 in 107 finančne uredbe, ki velja za proračun Evropske Unije. Prečiščeno besedilo te uredbe je na voljo na spletni strani EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=en).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev, izvajalcev ali ponudnikov storitev, ki ji bo morda oddano naročilo:
Sodelovanje je odprto za vse pravne osebe, ki sodelujejo posamezno ali v konzorciju kandidatov ali kot podizvajalci. Vsak zainteresirani gospodarski subjekt mora izpolniti in podpisati izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor.
V primeru skupine gospodarskih subjektov/konzorcija ali podizvajalcev mora vsak član skupine ali vsak podizvajalec predložiti ustrezno podpisano in datirano izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbiro.
Noben član konzorcija, vključno s podizvajalci, ne sme biti v nobenem od položajev za izključitev iz členov 106 in 107 finančne uredbe (Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012, kakor je bila spremenjena z Uredbo (UE, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015).
Podpisana častna izjava, ki navaja, da kandidat ni v nobenem od položajev, ki bi privedel do izključitve iz sodelovanja v postopkih javnih naročil, bo, če bo to potrebno, preverjena s strani naročnika.
Sekretariat si pridržuje pravico, da od podizvajalcev zahteva, da predložijo podporne dokumente, navedene v častni izjavi – Oddelek VII – Merila za izbor.

Obrazec „Častna izjava“ je na voljo na naslednji povezavi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.2)Poslovni in finančni položaj kandidata:
Glej častno izjavo – Oddelek VII – Merila za izbor.

Za dostop do častne izjave kliknite na povezavo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.3)Tehnična usposobljenost:
Glej častno izjavo – Oddelek VII – Merila za izbor.

Za dostop do častne izjave kliknite na povezavo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.4)Strokovna usposobljenost:
Glej častno izjavo – Oddelek VII – Merila za izbor.

Za dostop do častne izjave kliknite na povezavo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815


Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka:
Omejeni.
IV.2)Razlogi za izključitev:
Kandidati bodo izključeni iz sodelovanja v naročilu, če:
(a) so v stečaju, likvidaciji ali so prekinili poslovne dejavnosti, njihove zadeve so pod upravo sodišč, so vstopili v poravnavo ali podobne dogovore z upniki ali so predmet v postopkih v zvezi s takimi zadevami ali so v kakršnem koli drugem analognem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalni zakonodaji ali predpisih;
(b) so bili s sodbo, na katero pritožba ni mogoča, obsojeni za prekršek glede svojega poklicnega ravnanja;
(c) so bili spoznani za krive resne strokovne napake;
(d) niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali davkov;
(e) so krivi za resne napačne navedbe podatkov, ki jih je bilo treba predložiti na zahtevo odredbodajalskega oddelka;
(f) drugo: glej častno izjavo – Oddelek I – Položaji za izključitev osebe.
IV.3)Merila za izbor:
Kandidat mora imeti pravno in regulativno sposobnost za izvedbo strokovne dejavnosti, ki je potrebna za izvedbo naročila, izkazati najmanjši promet v višini 65 000 EUR za vsako od zadnjih 3 poslovnih let in navesti 3 referenčne pogodbe z najmanjšo vrednostjo posamezne v višini 30 000 EUR, ki so trenutno v izvajanju ali so bile zaključene v zadnjih 3 letih.

Za več podrobnosti glejte oddelek VII obrazca „Častna izjava“, na voljo na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

IV.4)Upravne informacije
IV.4.1)Referenčna številka dokumenta:
AMI 028/17.
IV.4.2)Veljavnost seznama, sestavljenega na podlagi tega poziva k prijavi interesa:
Seznam bo veljaven 4 leta od datuma, na katerega je bilo to obvestilo poslano Uradu za publikacije Evropske unije.
Prijave za vključitev na seznam je mogoče oddati kadar koli v obdobju veljavnosti seznama, razen zadnje 3 mesece navedenega obdobja.
IV.4.4)Jezik(-i), v katerem(-ih) se lahko oddajo prijave:
Kateri koli uradni jezik EU.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Predstavitev in oddaja prijav:
Gospodarske subjekte, zainteresirane za naročila, katerih predmet je opisan v točki III.1 tega obvestila, vabimo, da se prijavijo za sodelovanje.
Postopek prijave:

a. obrazec za častno izjavo je na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

b. izpolnite obrazec z navedbo podatkov o podjetju, ki ga zastopate. Obrazec mora biti ustrezno podpisan in datiran s strani pravnega zastopnika podjetja (predložiti je treba dokazilo o pooblastilu).
Priložiti je treba kopijo katerega koli uradnega dokumenta (tj. uradni list, register podjetij itd.), v katerem so navedeni ime in naslov ter registracijska številka podjetja, ki so jo dodelile nacionalne oblasti, ter kopijo dokumenta o registraciji za DDV, če je na voljo in če identifikacijska številka za DDV ni navedena na uradnih dokumentih, omenjenih zgoraj. Kandidati, ki se prijavljajo kot fizične osebe, morajo priložiti čitljivo kopijo svoje osebne izkaznice ali potnega lista;
c. kandidati lahko pošljejo svojo prijavo za sodelovanje s priporočeno pošto na poštni naslov iz točke I.1) zgoraj ali jo dostavijo osebno ali prek kurirske službe na naslednji naslov: chaussée d'Etterbeek 70 — unloading bay, 1040 Brussels, BELGIJA („quai de déchargement“ (oddelek za raztovarjanje) je ob delovnikih odprt od 8:30 do 16:30).
Na ovojnici mora biti naveden sklic „AMI 028/17“.
Prijave za sodelovanje, poslane po faksu ali e-pošti, ne bodo sprejete.
Prijavi je treba priložiti vse podporne dokumente, zahtevane v „oddelku VII – Merila za izbor“ častne izjave.
VI.2)Dodatne informacije:
Naročnik bo sestavil seznam kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor, navedena v častni izjavi.
Pred posamezno sklenitvijo specifičnega naročila v zvezi s področjem, opisanim v točki III.1, bo naročnik vse kandidate na seznamu povabil k oddaji ponudb.
Na podlagi tega obvestila sestavljen seznam se bo uporabljal izključno za naročila, ki jih ne zajema Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Prvi poziv k oddaji ponudb, ki izhaja iz tega poziva k prijavi interesa, bo najverjetneje objavljen septembra 2017. Zato priporočamo, da zainteresirani gospodarski subjekti čim prej pošljejo svoje prijave za sodelovanje. Kandidati bodo obveščeni o rezultatu svojih prijav.
VI.3)Datum odpošiljanja tega obvestila:
2.8.2017.