Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 318457-2017

12/08/2017    S154

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της έρευνας

2017/S 154-318457

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2601
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της έρευνας.

Αριθμός αναφοράς: CDR/TL2/59/2017.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73110000 Υπηρεσίες έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της έρευνας.

Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η δημιουργία δικτύου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων το οποίο θα παρέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών ταχεία δυνατότητα ανταπόκρισης, επιτρέποντας την ευρύτερη παροχή συμβουλών στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, προσφέροντας στις επιμέρους επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος και επιτρέποντας στην Επιτροπή των Περιφερειών την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και γνώσεις που προκύπτουν από ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια στον τομέα της αξιολόγησης πολιτικών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι ενδεικτικοί τομείς δραστηριότητας που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών (από την προοπτική των τοπικών και περιφερειακών αρχών) είναι οι ακόλουθοι:

— εκπαίδευση και κατάρτιση,

— νεολαία,

— αθλητισμός,

— πολιτισμός και πολιτιστική πολυμορφία,

— πολυγλωσσία και προώθηση των μειονοτικών γλωσσών,

— καινοτομία, έρευνα και τεχνολογία,

— ψηφιακό θεματολόγιο,

— κοινωνία της πληροφορίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διευρωπαϊκών δικτύων ΤΠΕ,

— οπτικοακουστικός κλάδος και τεχνολογίες μέσων ενημέρωσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο θα μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα έως και 3 φορές, κάθε φορά για μέγιστη περίοδο 12 μηνών, εκτός εάν αποσταλεί έγγραφη κοινοποίηση για το αντίθετο από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και παραληφθεί από το άλλο 3 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 021-034687
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/10/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/10/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Room BvS 1048, rue Montoyer 92, 1040 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η συγγραφή υποχρεώσεων και πρόσθετα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση δικτυακού τόπου: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2601

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται από το επιγραμμικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα μέρη που δεν θα εγγραφούν στον δικτυακό τόπο θα πρέπει να τον επισκέπτονται τακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στον εν λόγω ιστότοπο για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2017