Werken - 318463-2020

08/07/2020    S130

Nederland-Rotterdam: Installeren van airconditioning

2020/S 130-318463

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 111-268720)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grafisch Lyceum Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 332432839
Postadres: Heer Bokelweg 255
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3032 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.glr.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Airco's

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331220 Installeren van airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren, monteren, inbedrijfstellen en bedrijfsvaardig opleveren van de elektrotechnische, werktuigkundige en sanitaire installaties ten behoeve van de koeling op de verdiepingen BG t.e.m. verdieping vijf van gebouw A en de BG t.e.m. verdieping drie van gebouw B van het Grafisch Lyceum Rotterdam, locatie Heer Bokelweg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-268720

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 1.9.2020

Einde: 31.12.2021

Te lezen:

Aanvang: 15.10.2020

Einde: 31.12.2021

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging in planning.