Servicii - 318464-2017

12/08/2017    S154

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de servicii statistice în domeniul metodologiei statistice

2017/S 154-318464

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
E-mail: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2516
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Statistică.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii statistice în domeniul metodologiei statistice.

Număr de referinţă: ESTAT/B/2017/017.
II.1.2)Cod CPV principal
79330000 Servicii statistice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această invitație la licitație acoperă activități legate de „furnizarea de servicii statistice în domeniul metodologiei statistice”.

Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:

lotul 1: susținere metodologică;

lotul 2: serviciu de asistență metodologică;

lotul 3: asistență tehnică în metodologie statistică.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 590 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Susținere metodologică

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul principal al lotului „susținere metodologică” este de a furniza susținere metodologică în toate domeniile statistice, de la conceperea procesului până la diseminarea datelor. Cel mai probabil, în următorii 4 ani se va pune accentul pe domeniile statistice legate de validarea datelor, analiza datelor, vizualizarea/diseminarea datelor și noi metode pentru integrarea surselor noi de date (de exemplu: volume mari de date sau statistici inteligente).

Volumul întregului contract pentru lotul 1 este estimat la 3 200 de om-zile pe an de executare, rezultând 12 800 de om-zile pe parcursul duratei maxime a contractului (4 ani).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 960 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciu de asistență metodologică

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul principal al lotului „serviciu de asistență metodologică” este de a furniza susținere metodologică în toate domeniile statistice, de la conceperea procesului până la diseminarea datelor. Acest lot acoperă susținere pentru evaluarea calității proceselor de producție statistică de către Eurostat, evaluarea elementelor livrabile ale proiectului ESSnet și sensibilizare și îndrumare cu privire la metodele statistice și instrumentele actuale și noi.

Volumul întregului contract pentru lotul 2 este estimat la 600 de om-zile pe an de executare, rezultând 2 400 de om-zile pe parcursul duratei contractului (4 ani).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 990 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență tehnică în metodologie statistică

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul principal al lotului „Asistență tehnică în metodologie statistică” este de a furniza asistență tehnică în metodologie statistică pentru Comisia Europeană în toate domeniile statistice.

Volumul întregului contract pentru lotul 3 este estimat la maximum 850 de om-zile pe an de executare, rezultând 3 400 de om-zile pe parcursul duratei maxime a contractului (4 ani).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 640 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/10/2017
Ora locală: 16:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/10/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Eurostat, Room D4/707, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Companiile care doresc să participe trebuie să își anunțe intenția prin trimiterea unui e-mail cu cel puțin 48 de ore în prealabil la adresa de e-mail indicată în secțiunea I.1. Această notificare trebuie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/08/2017