Služby - 318464-2017

12/08/2017    S154

Luxembursko-Luxemburg: Poskytnutie štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou

2017/S 154-318464

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat
Poštová adresa: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
E-mail: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2516
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: štatistika.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou.

Referenčné číslo: ESTAT/B/2017/017.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79330000 Štatistické služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na súťaž sa týka činností súvisiacich s „poskytnutím štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou“.

Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti:

časť 1: metodická podpora;

časť 2: technická asistenčná služba v oblasti metodiky;

časť 3: technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 590 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Metodická podpora

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom časti „Metodická podpora“ je poskytovať metodickú podporu vo všetkých štatistických oblastiach od návrhu procesu až po šírenie údajov. Dôraz sa v nasledujúcich 4 rokoch bude pravdepodobne klásť na štatistické oblasti týkajúce sa overovania platnosti údajov, analýzy dát, vizualizácie/šírenia údajov a nových metód pre integráciu nových dátových zdrojov (napr.: veľké dáta alebo inteligentná štatistika).

Rozsah celkového trhu pre časť 1 sa odhaduje na 3 200 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 12 800 osobodňom počas maximálneho trvania zmluvy (4 roky).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 960 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technická asistenčná služba v oblasti metodiky

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom časti „technická asistenčná služba v oblasti metodiky“ je poskytovať metodickú podporu vo všetkých štatistických oblastiach od návrhu procesu až po šírenie údajov. Táto časť sa týka podpory pre Eurostat v oblasti hodnotenia kvality postupov tvorby štatistiky, posudzovania výsledkov projektu ESSnet a zvýšenia informovanosti a koučovania v oblasti aktuálnych a nových štatistických metód a nástrojov.

Rozsah celkového trhu pre časť 2 sa odhaduje na 600 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 2 400 osobodňom počas trvania obstarávania (4 roky).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 990 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom časti „Technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky“ je poskytovať Európskej komisii technickú pomoc v oblasti štatistickej metodiky vo všetkých štatistických oblastiach.

Rozsah celkového trhu pre časť 3 sa odhaduje maximálne na 850 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 3 400 osobodňom počas maximálneho trvania obstarávania (4 roky).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 640 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/10/2017
Miestny čas: 16:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/10/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Eurostat, Room D4/707, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem ohlásili aspoň 48 hodín vopred zaslaním e-mailu do schránky uvedenej v bode I.1. Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným zástupcom uchádzača a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa zúčastní otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/08/2017