Строителство - 318482-2014

Компактен изглед

20/09/2014    S181

България-София: Работи по поддържане на национални пътища

2014/S 181-318482

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“
На вниманието на: Росица Алексиева / инж. Надя Сачанска
Адрес за електронна поща: r.aleksieva@api.bg
Телефон: +359 29173283
Факс: +359 29173398

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.api.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Друго: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала „Хемус“ — ОПУ София, ОПУ Ловеч и автомагистрала „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София, Ловеч, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

код NUTS BG412 Sofia,BG315 Lovech,BG423 Pazardzhik,BG421 Plovdiv,BG344 Stara Zagora

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на ОП по обос. позиции (от 1 до 2) е извърш. на поддържане (превантивно,текущо, зимно и ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации) на:
— АМ „Хемус“ от км 0 + 000 до км 78 + 554 и пътна връзка „Прелок“ от км 0 + 000 до км 3 + 024, вкл. и принадлеж. пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“ с обслуж. ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръж. и принадлеж. в обхвата на АМ, на тер-ята на ОПУ София и ОПУ Ловеч — AM „Тракия“ от км 0 + 000 до км 208 + 181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дълж. 2,250 км, вкл. и принадлеж. пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслуж. го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръж. и принадлеж. в обхвата на АМ, на тер-ята на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, стопан. от АПИ. Об. п-я № 1 — ОПУ София и ОПУ Ловеч — АМ „Хемус“ и Об. п-я № 2 — ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора — АМ „Тракия“;
Изпъл. на ОП вкл. сл. дейности:
1. Превантивното поддържане на пътищата вкл. сл. дейности: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката; полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;полагане на нов износващ пласт; стабилизиране на банкети; укрепване на откоси;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните съоръж.; провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните принадлеж.; ремонтни и възстан. работи по конструк.на пътните съоръж.;
2. Текущо поддържане — вкл. сл. дейности: почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огран. и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;запълване и укреп. на откоси на отделни места;почистване и/или възстан. на берми, „джоб“ стени и др.и укрепващи съоръж.; почистване и отстран. на отделни малки повреди по пътното платно;почистване и/или възстан. на разрушени отводнителни съоръж. — окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци; почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; отстран. на отделни деформации — вълни, коловози и др. неравности; ремонт и запълване на фуги на пътни съоръж.; почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал,лед,наносни материали и други; боядисване на стоманени констр. на мостове,парапети, огран. системи,елементи на пътни знаци и други; възстан. на хориз. маркировка; поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допъл. при необх.; почистване и отстран. на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми,паметници,беседки и др. обекти на крайпътното обзавеж.; поддържане на крайпътните насаждения — окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., к/о и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;поддържане, почистване и отстран. на отделни малки повреди по сградите и съоръж. на пътните служби и др.;
3. Зимно поддържане — видът и обемът на работите по зимното поддържане се опред. в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Вкл. сл. дейности: подготв. работи: изготв. на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съоръж., подготовка на пътищата за експлоатация при зимни ус-я, осиг. на необх. материали и др.; снегозащита на пътищата: изграж., поддържане и поставяне на снегозащитни устр. — постоянни, временни и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстран. на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя,к/о могат да способстват за образ. на снегонавявания; снегочистене на пътищата до постигане на съот. степен и ниво на зимно поддържане,разчистване на преспи и снегонавявания и отстран. на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на хим. вещества;
4. Ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации-извършват се аварийно-възстан. работи, целящи незабавно възст-не на мин. ниво на обслуж. след възник. на авар. ситуации.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233139 Работи по поддържане на национални пътища, 45233142 Работи по ремонт на пътища

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 2) е извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на:
— автомагистрала (АМ) „Хемус“ от км 0 + 000 до км 78 + 554 и пътна връзка „Прелок“ от км 0 + 000 до км 3 + 024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“ с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч;
— автомагистрала (AM) „Тракия“ от км 0 + 000 до км 208 + 181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 300 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: ОПУ София и ОПУ Ловеч — АМ „Хемус“
1)Кратко описание
Извършване на поддържане (превантивно,текущо, зимно и ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации) на:
— АМ „Хемус“ от км 0 + 000 до км 78 + 554 и пътна връзка „Прелок“ от км 0 + 000 до км 3 + 024, вкл. и принадлеж. пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“ с обслуж. ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръж. и принадлеж. в обхвата на АМ, на тер-ята на ОПУ София и ОПУ Ловеч.
Изпъл. на ОП вкл. сл. дейности:
1. Превантивното поддържане на пътищата вкл. сл. дейности: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;полагане на нов износващ пласт; стабилизиране на банкети; укрепване на откоси;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните съоръж.; провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните принадлеж.; ремонтни и възстан. работи по конструк.на пътните съоръж.
2. Текущо поддържане — вкл. сл. дейности: почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огран. и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи; запълване и укреп. на откоси на отделни места;почистване и/или възстан. на берми, „джоб“ стени и др. и укрепващи съоръж.; почистване и отстран. на отделни малки повреди по пътното платно; почистване и/или възстан. на разрушени отводнителни съоръж. — окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; отстран. на отделни деформации — вълни, коловози и др. неравности; ремонт и запълване на фуги на пътни съоръж.; почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и други; боядисване на стоманени констр. на мостове, парапети, огран. системи, елементи на пътни знаци и други; възстан. на хориз. маркировка; поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци,предпазни огради и направляващи стълбчета,както и поставяне на допъл. при необх.;почистване и отстран. на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми,паметници,беседки и др. обекти на крайпътното обзавеж.; поддържане на крайпътните насаждения — окопаване, пръскане, оформяне на короните,варосване и др., к/о и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;поддържане, почистване и отстран. на отделни малки повреди по сградите и съоръж. на пътните служби и др.
3. Зимно поддържане — видът и обемът на работите по зимното поддържане се опред. в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Вкл. сл. дейности: подготв. работи: изготв. на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съоръж., подготовка на пътищата за експлоатация при зимни ус-я, осиг. на необх. материали и др.; снегозащита на пътищата: изграж., поддържане и поставяне на снегозащитни устр. — постоянни, временни и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстран. на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя, к/о могат да способстват за образ. на снегонавявания; снегочистене на пътищата до постигане на съот. степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстран. на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на хим. вещества;
4. Ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации-извършват се аварийно-възстан. работи, целящи незабавно възст-не на мин. ниво на обслуж. след възник. на авар. ситуации.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233139 Работи по поддържане на национални пътища, 45233142 Работи по ремонт на пътища

3)Количество или обем
Извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на:
— автомагистрала (АМ) „Хемус“ от км 0 + 000 до км 78 + 554 и пътна връзка „Прелок“ от км 0 + 000 до км 3 + 024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“ с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 800 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора — АМ „Тракия“
1)Кратко описание
Извършване на поддържане (превантивно,текущо, зимно и ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации) на: AM „Тракия“ от км 0 + 000 до км 208 + 181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дълж. 2,250 км, вкл. и принадлеж. пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслуж. го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръж. и принадлеж. в обхвата на АМ, на тер-ята на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, стопан. от АПИ.
Изпъл. на ОП вкл. сл. дейности:
1. Превантивното поддържане на пътищата вкл. сл. дейности: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;полагане на нов износващ пласт; стабилизиране на банкети; укрепване на откоси;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните съоръж.; провеждане на периодични оздравителни дейности по конструк. на пътните принадлеж.; ремонтни и възстан. работи по конструк.на пътните съоръж.
2. Текущо поддържане — вкл. сл. дейности: почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огран. и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи; запълване и укреп. на откоси на отделни места;почистване и/или възстан. на берми, „джоб“ стени и др. и укрепващи съоръж.; почистване и отстран. на отделни малки повреди по пътното платно; почистване и/или възстан. на разрушени отводнителни съоръж. — окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; отстран. на отделни деформации — вълни, коловози и др. неравности; ремонт и запълване на фуги на пътни съоръж.; почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и други; боядисване на стоманени констр. на мостове, парапети, огран. системи, елементи на пътни знаци и други; възстан. на хориз. маркировка; поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци,предпазни огради и направляващи стълбчета,както и поставяне на допъл. при необх.;почистване и отстран. на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми,паметници,беседки и др. обекти на крайпътното обзавеж.; поддържане на крайпътните насаждения — окопаване, пръскане, оформяне на короните,варосване и др., к/о и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;поддържане, почистване и отстран. на отделни малки повреди по сградите и съоръж. на пътните служби и др.
3. Зимно поддържане — видът и обемът на работите по зимното поддържане се опред. в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Вкл. сл. дейности: подготв. работи: изготв. на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съоръж., подготовка на пътищата за експлоатация при зимни ус-я, осиг. на необх. материали и др.; снегозащита на пътищата: изграж., поддържане и поставяне на снегозащитни устр. — постоянни, временни и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстран. на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя, к/о могат да способстват за образ. на снегонавявания; снегочистене на пътищата до постигане на съот. степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстран. на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на хим. вещества;
4. Ремонтно-възстан. работи при аварийни ситуации-извършват се аварийно-възстан. работи, целящи незабавно възст-не на мин. ниво на обслуж. след възник. на авар. ситуации.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233139 Работи по поддържане на национални пътища, 45233142 Работи по ремонт на пътища

3)Количество или обем
Автомагистрала (AM) „Тракия“ от км 0 + 000 до км 208 + 181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 500 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Кандидатът представя гаранция за участие в обществената поръчка в размер на:
— За обособена позиция № 1 — 18 000 BGN;
— За обособена позиция № 2 — 25 000 BGN.
Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по следната банковата сметка:
— Банка: Българска народна банка — централно управление;
— IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;
— BIC: BNBGBGSD.
Кандидатите сами избират формата на гаранцията за участие. Валидността на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 2 месеца след изтичане срока на подаване на заявления за участие в процедурата. Ако кандидатът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва бъде издадена по приложения образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на кандидата. Кандидатът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за участие на кандидатите, които са отстранени след предварителния подбор, се освобождават от Възложителя в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя по чл. 79, ал. 12 от ЗОП. Гаранцията за участие на отстранените участници и на класираните след второто място участници се освобождава от Възложителя в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождава след сключване на договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по следната банковата сметка: Банка: Българска народна банка — централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC: BNBGBGSD.
Участниците сами избират формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата трябва бъде издадена по образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка.
Образец на гаранцията за изпъление и условията за нейното освобождаване ще бъдат представени като неразделна част от поканата към избраните кандидати за представяне на оферта за изпълнение на поръчката. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е 30 дни след приключване на договора за съответната обособена позиция.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят извършва плащания в съответствие и в рамките на разчетените в годишния бюджет на АПИ средства за съответната година за дейностите, предмет на Договора, за съответното Обласно пътно управление (ОПУ) в съответния район.
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети видове работи, въз основа на договорените единични цени, с представени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя Сертификати, в рамките на средствата на АПИ за изпълнение на Договора за съответното ОПУ в съответния район. Плащанията за извършени дейности по Договора се извършват въз основа на съставени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя Сертификати. Сертификатите могат да бъдат: Месечни и Междинни. Заплащането на дейностите по зимно поддържане ще се извършва въз основа на единичните цени на „километър път“. При ежемесечното отчитане на извършените работи ще се има предвид действителната дължина на поддържаните пътища и месечните средни корекционни коефициенти. Месечните средни корекционни коефециенти за даден участък (път) се получават въз основа на дневните корекционни коефициенти от 0.3 до 1.5, определяни в зависимост от атмосферните условия и състоянието на настилката, определени два пъти (през 12 ч.) в денонощието. Корекционните коефиценти за ежемесечно актуване се определят както следва: 0.3 — при положителни или отрицателни температури, при суха или мокра настилка; 0.6 — при снеговалеж с ниска интензивност и/или частични заледявания; 1.0 — при снеговалеж, заледявания и/или снегонавявания и 1.5 — при снеговалеж с висока интензивност, заледявания и масови снегонавявания. Корекционният коефициент се определя ежедневно, като средноаритметично от коефициентите за съответните пътни участъци. Месечния коефициент се определя на база на дневните коефициенти. За затворените пътни участъци, в които не се работи се определя коефициент „нула“. В случаите, когато даден участък се почиства и отваря за движение в следващия ден, когато снеговалежа и снегонавяванията са спрели, се прилага коефициент „1“. Единичните цени няма да се променят при изпълнение на Договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП. Допълнително възникнали и възложени нови видове работи и/или дейности, за които няма предложени единични цени, същите ще се определят на база анализни цени, предварително одобрени от Възложителя, съгласно посочените от Изпълнителя в Ценовата оферта елементи на ценообразуване, при спазване на предложените от Изпълнителя единични цени в Сметка № 7 за работна ръка, механизация и материали. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база одобрения от Възложителя Сертификат. Плащанията се извършват в български лева по банков път.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите. Ако в него не е посочен представляващия обединението, се представя и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. В случай че представляващият обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг документ, подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите, в който се посочва физическото лице, което представлява обединението. С документа за създаването на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на кандидата.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: I. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва, като подаде заявление за участие в предварителния подбор, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица. Кандидат не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.
II. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
— престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253—260 от Наказателния кодекс;
— подкуп по чл. 301—307 от Наказателния кодекс;
— участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
— престъпление против собствеността по чл. 194—217 от Наказателния кодекс;
— престъпление против стопанството по чл. 219—252 от Наказателния кодекс.
б) обявен е в несъстоятелност;
в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице — се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
ж) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопастни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
е) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
III. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати:
а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
в) за които са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
IV. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. II.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. Кандидатите могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. удостоверение от банка и/или 2. годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
В случай, че кандидатът избере да използва документ по т. 1, наличието на бързо ликвиден финансов ресурс се доказва с оригинален документ, издаден от банкова институция. Достъпът до банков кредитен ресурс се доказва с оригинал на документ, издаден от банка, за която може да бъде проверено съответствието с изискванията за капиталова адекватност, съгласно изискванията на Международно споразумение за капиталови стандарти (Базел II), като в документа изрично следва да се съдържа информация за интернет адрес, на който е публикуван последния заверен годишен отчет на съответната банка.
В случай, че кандидатът избере да използва документите по т. 2, възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв в размер на 200 000 BGN за всяка обособена позиция поотделно, необходими за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки с един или няколко от посочените в т. III.2.2 (лява колона) документи.
Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието кандидатът да бъде избран за изпълнител.
Кандидатът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1.Списък на строителството, съгласно изискванията на III.2.3., т. 1 дясна част, изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на заявления с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; качество, в което е изпълнявано строителството (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството, включително и тяхната дължина в км; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът се попълва по приложения образец в документацията за участие;
2. Заверени от кандидата копия на документи, издадени от трети лица — различни от кандидата, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по т.1, а именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството; или заверени от кандидата копия на документи, издадени от трети лица — различни от кандидата, доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по т. 1, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
3. Списък — декларация (по образец към документацията за участие), удостоверяваща възможността на кандидата да осигури машините и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка по т. 2, 3 и 4 дясна част;
4. Списък — декларация (по образец към документацията за участие), удостоверяваща възможността на кандидата за производство и/или доставка на строителни материали и продукти по т. 5, дясна част, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка;
5. Списък с лицата по т. 6, дясна част, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; информация за вида на правоотношението на лицето с кандидата (трудово, гражданско, друго). Списъкът се попълва съгласно приложения към документация образец;
6. Автобиография на лицата, включени в списъка по предходната точка (съгласно приложения към документация образец), в който се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит;
7.Списък (съгласно приложения към документация образец) на пунктове и/или бази по т. 7, дясна част, необходими за изпълнението на дейностите по поддържане на територията на съответното ОПУ;
8. Декларация (в свободен текст), че кандидата има възможност да осигури GPS устройства на оборудването за всяка една от машините за зимно поддържане, необходими за изпълнение на обществената поръчка, поддържащи база данни за срок не по-малко от 12 (дванадесет) месеца назад и даващи възможност на Възложителя да контролира в реално време и по електронен път минимум следните параметри: текущо местоположение; дата и час; посока на движение; изминат маршрут; пробег; спирания и престой.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. През последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на заявленията, самостоятелно или като участник в обединение, кандидатът да е извършил поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали или републикански пътища за всяка обособена позиция с обща дължина, както следва:
— За обособена позиция № 1 — не по-малко от 70 км;
— За обособена позиция № 2 — не по-малко от 180 км.
2. Да има възможност да осигури специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане за изпълнение на поръчката не по-малко от:
За обособена позиция № 1:
— Автокран до 10 т — 1 бр.;
— Патрулни коли — 3 бр.
— Автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили — 1 бр.;
— Ревизионна машина — 1 бр.;
— Вишка — 1 бр.
За обособена позиция № 2:
— Автокран до 10 т — 1 бр.;
— Патрулни коли — 6 бр.;
— Автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили — 1 бр.
3. Да има възможност да осигури необходим брой комплекти пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на ремонтно-възстановителни работи, възникнали при аварийни ситуации, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16.8.2010 г. на МРРБ за изпълнение на поръчката не по-малко от:
За обособена позиция № 1:
— ВОБД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи — 2 бр.;
— ВОБД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението — 1 бр.;
— ВОБД при аварийни ситуации с отбиване на движението — 1 бр.
За обособена позиция № 2:
— ВОБД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи — 6 бр.;
— ВОБД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движени — 4 бр.;
— ВОБД при аварийни ситуации с отбиване на движението — 2 бр.
4. Да има възможност да осигури необходима спец. техника за снегопочистване и зимно поддържане (в т. ч. с възможности за разпръскване на минерални материали и химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране) за изпълнение на поръчката не по-малко от:
За обособена позиция № 1:
— Роторен снегорин — мин. 500 т/ч — 1 бр.;
— Товарачни машини — 4 бр.;
— Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол и хим. вещества — 30 бр.
За обособена позиция № 2:
— Роторен снегорин — мин. 500 т/ч — 1 бр.;
—Товарачни машини — 8 бр.;
— Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол и хим. вещества — 40 бр.
5. Да има възможност за производство и/или доставка на строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация“ на АПИ от 2014 г., за всяка една обособена позиция поотделно, не по-малко от:
За обособена позиция № 1:
— сол за разпръскване при борба с поледяването — 4 000 т;
— калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването (сухо вещество) — 25 т.
За обособена позиция № 2:
— сол за разпръскване при борба с поледяването — 4 000 т;
— калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването (сухо вещество) — 30 т.
6. Кандидатът да разполага с екип за изпълнение на поръчката (ръководен и технически персонал), включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит за всяка една обособена позиция (от 1 до 2) поотделно, включващ:
Ръководител екип — 1 (един) брой — Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или аналог. спец.(ако образ. е придобито в държава, където няма посочените по-горе спец.); Продължва в поле VI.3.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ускорена ограничена
Основания за избора на ускорена процедура: Възникналите обстоятелства от изключителна спешност са следните:
Не са налице основания за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, поради което възложителят е длъжен да приложи чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Предпочетена е ограничена процедура, тъй като са налице основанията по чл. 76, ал. 3 от ЗОП, а именно обстоятелства от „изключителна спешност“. С промените в ЗОП — обн. ДВ, бр. 40 от 13.5.2014 г. на възложителите е предоставена възможност по чл. 12, ал. 1, т. 13 от ЗОП да не прилагат закона за договори, сключвани с дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ, за което са изпълнени едновременно условията в посочената разпоредба. Независимо от това обаче, възложителят е възпрепятстван да възложи дейностите предмет на настоящата поръчка на държавно предприятие, каквото има, тъй като съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП, методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона, който към настоящия момент не е изготвен. В допълнение, възлагането на дейностите предмет на настоящата поръчка е от изключителна важност, както за възложителя, така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица ползватели на пътната инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП. Закрилата на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет, тъй като пътните артерии от пътищата отворени за обществено ползване, следва да се почистват, поддържат и ремонтират при съблюдаване безопасността и здравето на всички хора, както и имуществените им права, произтичащи от свободата на движение, в това число не само на хора, но и движението на товари. Предвид важното географското местоположение на страната, членството в ЕС и предстоящия зимен сезон, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се поддържа и управлява качествено, но и своевременно. Това важи в най-голяма степен за автомагистралите, каквито са тези предмет на настоящата процедура. Времето е фактор с огромно значение при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, какъвто е в настоящата. Сезонният характер на част от дейностите, предмет на поръчката, наличието на технически правила — вътрешни и нормативно определени за извършването на различните ремонтни дейности, обуславят в своята съвкупност и необходимостта от своевременното им възлагане, респективно изпълняване. В този смисъл, в качеството си на администрация, управляваща пътя, АПИ е длъжна да извършва всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи извършване на дейностите по поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на цялата страна. В конкретния случай липсата на нормативна уредба и приближаването на т. нар. зимен сезон от календарната година, определят като приоритетна дейност на АПИ възлагането, именно на този вид поръчки, касаещи поддържането от всякакъв вид на двете магистрали. Основен мотив в тази насока е безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по поддържане на пътищата, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение своевременно.
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 29.9.2014 - 12:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.9.2014 - 12:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.9.2014 - 15:00

Място:

Сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: При отваряне на заявленията имат право да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на централната администрация на АПИ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Продължение на поле III.2.3. дясна част:
Опит: минимум 5 години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища.
Заместник ръководител — 2 (два) броя — Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност или квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности); Опит: минимум 3 години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища.
Ръководител част „Електро“ — 1 (един) брой — Професионална област (квалификация):електроинженер, специалност „Електроснабдяване“ или „Електрообзавеждане“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности); Опит: минимум 5 години в областта на поддържането и ремонта на електро съоръжения.
7. Да има възможност да осигури пунктове и/или бази, необходими за изпълнението на дейностите по поддържане, като броят и местоположението им да осигурява навременна реакция при зимно поддържане, за всяка една обособена позиция (от 1 до 2) поотделно, но не по-малко от:
За обособена позиция № 1—5 броя, които да осигуряват най-малко:
— Покрити складове за материали;
— Площадки за материали и/или механизация;
— Помещения за денонощно дежурство;
— Ремонтна работилница — 1 бр.
За обособена позиция № 2—8 броя, които да осигуряват най-малко:
— Покрити складове за материали;
— Площадки за материали и/или механизация;
— Помещения за денонощно дежурство;
— Ремонтни работилници — 3 бр.
8. Да има възможност да осигури GPS устройства на оборудването за всяка една от машините за зимно поддържане, необходими за изпълнение на обществената поръчка, поддържащи база данни за срок не по-малко от 12 месеца назад и предоставящи възможност на Възложителя да контролира в реално време и по електронен път минимум следните параметри:
— текущо местоположение, дата и час, посока на движение, изминат маршрут, пробег и спирания и престой.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.9.2014