Works - 31849-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Žilina: Carriageway resurfacing works

2022/S 015-031849

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 092-237267)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Žilinský samosprávny kraj
National registration number: 37808427
Postal address: Komenského
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01109
Country: Slovakia
Contact person: Iveta Hlavatá
E-mail: iveta.hlavata@zilinskazupa.sk
Telephone: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internet address(es):
Main address: http://www.zilinskazupa.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava

II.1.2)Main CPV code
45233223 Carriageway resurfacing works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom projektovej dokumentácie (PD) bolo vypracovanie návrhu rekonštrukcie a modernizácie vozoviek existujúcich komunikácií ciest II. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji, v takom rozsahu, aby spĺňali podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.

Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť ciest, zlepšiť parametre cestných komunikácií tak, aby zabezpečovali plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, aby sa predĺžila životnosť dotknutých stavebných objektov, pričom podmienkou navrhovaného riešenia je zachovanie pôvodného šírkového usporiadania cestného telesa.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách O1 pre časť 1. a O2 pre časť 2. Opis predmetu zákazky.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 092-237267

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2)
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7)
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: