Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 318505-2017

12/08/2017    S154

Magyarország-Siófok: Építési munkák

2017/S 154-318505

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Siófok Kézilabda Club Sportegyesület
Nemzeti azonosító szám: AK24993
Postai cím: Küszhegyi utca 9697/72. hrsz.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Krisztina
E-mail: siofokkc@siofokkc.hu
Telefon: +36 303703741
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.siofokkc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.siofokkc.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
E-mail: deak.terezia@bmsk.hu
Telefon: +36 14714293
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
Telefon: +36 14714293
E-mail: deak.terezia@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: sportegyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiss Szilárd Sportcsarnok 2. üteme befejező munkálatainak elvégzése.

Hivatkozási szám: 75-17-2748
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés. A szerződés (beszerzés) tárgya Kiss Szilárd Sportcsarnok 2. üteme befejező munkálatainak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Siófok Szekrényessy Kálmán út 1. belterület 9778. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meglévő szerkezetkész állapotú létesítmény, melynek az alapozása, előregyártott és monolit vasbeton és acél vázszerkezete, az épület tetőszigetelése víz és hőszigetelés tekintetében, és az épület homlokzatburkolata a nyílások és nyílászárók nélkül elkészült.

1. A jelen állapot, a meglévő kiviteli és engedélyezési terv szerinti folytatásával befejezendő az épület teljes körűen, kulcsrakészen a használatba vételi eljárással és a beüzemeléssel együtt a következő alapadatoknak megfelelően. Az épület össz nettó alapterülete: A 17 671 m2 alapterülettel rendelkező területen építendő 228 db parkoló és a hozzá tartozó út, 7 077 m2 zöldfelület és 60 db kerékpár tároló. Az 1003 fő ülőhellyel rendelkező sportcsarnok nettó alapterülete 5 509,5 m2 mely teljes egészében kiépítendő a terv szerinti műszaki tartalommal.

2. Jelen eljárásban elkészítendő a létesítményhez tartozó teljes külső parkoló, út és kertészeti munka, a belső befejezéshez szükséges minden építőmesteri és szakipari munka az épületgépészet, az erős és gyengeáramú rendszerekkel együtt.

3. Az épületben kialakításra kerülnek a nézők számára elérhető közösségi területek, lelátók, közösségi vizesblokkok, pénztárak, a sportolók számára 10 db öltöző és azok kiszolgáló helyiségei, a sajtó és a VIP számára kialakítandó helyiségek és bejáratok, továbbá a létesítmény működéséhez szükséges irodák és tárgyalók.

4. A küzdőtér mérete 1 030 m2 alapterületű. A belső kiépítés tekintetében a főbb elvégzendő munkák a következők: Az épület fűtési rendszere vegyes 3 x 100 KW teljesítményű gázkazán és 75 KW hőszivattyú. Az épület hűtése is hőszivattyúval valósul meg aminek a teljesítménye 300 KW. Ezeken felül a létesítményben kialakításra kerül több gyengeáramú rendszer is. A játéktér világítása LED fényforrásos DMX vezérlésű rendezvényvilágítás.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció és annak mellékletei) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

Ajánlattevő a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

Ajánlattevőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt.69.§ (4) – (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 450 000 000 HUF-ot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M3) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján be kell nyújtani az OHSAS 18001:2007 foglalkozási, egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszertanúsítványt, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását.

M4) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés j) pontja alapján be kell nyújtania az előírt magas- és mélyépítésre vonatkozó MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványt vagy az energia irányítási rendszer irányítására vonatkozó intézkedések leírását.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M4) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciával/referenciákkal:

M1)1. Egy szerződés keretében legalább 760 m2 EHF vagy FIBA minősítésű műanyag vagy parketta sportburkolat kivitelezése.

M1)2 Egy szerződés keretében minimum 760 m2 alapterületű sportlétesítmény játékterének kamerairányú, legalább 1 200 lux erősségű LED világítású szerelése DMX rendszerrel vezérelve.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az M1) alkalmassági követelményeket több, de maximum 2 referenciával is igazolhatja, de jogosult ugyanazt a referenciát bemutatni az M1)1., M1)2., pontok esetében, amennyiben az a megadott valamennyi feltételnek megfelel.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes OHSAS 18001:2007 foglalkozási, egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási intézkedések leírásával.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes magas- és mélyépítésre vonatkozó MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint ezzel egyenértékű energia irányítási rendszerrel, vagy az energia irányítási rendszer irányítására vonatkozó intézkedések leírásával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 5 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;

b) 2007. évi CXXVII. törvény;

c) 2011. évi CXCV. törvény;

d) 2013. évi V. törvény;

e) 2015. évi CXLIII. törvény;

f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/09/2017
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/09/2017
Helyi idő: 14:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el.

2) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2017. augusztus 18. 08:00 óra. Találkozás helye: Siófok Szekrényessy Kálmán út 1. belterület 9778. hrsz.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti felolvasólapot.

5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 1-100 pont.

Az ajánlati ár esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A fenntarthatósági terv kidolgozottsága esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor, a közb. dok.-ban részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71.§(8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki.

7) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló „all risk” típusú, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 60 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/kárév.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

12) Az információk további pontjait a közb. dok. tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/08/2017