Leveringen - 318512-2020

08/07/2020    S130

Nederland-Nijmegen: Orthopedische protheses

2020/S 130-318512

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radboudumc
Nationaal identificatienummer: 09177610
Postadres: Geert Grooteplein-Zuid 10
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6525 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Remco Spinhoven
E-mail: Remco.Spinhoven@radboudumc.nl
Telefoon: +31 243618000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.radboudumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=153261
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie osseointegratie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183200 Orthopedische protheses
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een Marktconsultatie van het Radboud UMC.

Behoefte

Het RadboudUMC is opzoek naar een leverancier die in samenwerking met onze organisatie instaat is om osseointegratie implantaat systemen te leveren en ook op het gebied van onderzoek & ontwikkeling ondersteuning en/of samenwerking te bieden.

Doelstelling

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een mogelijke (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend) met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van de hierboven omschreven behoefte en inzicht te verschaffen in de kenmerken en mogelijke bijzonderheden van de marktpartijen die mogelijke oplossingen kunnen bieden voor de aanwezige behoefte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nijmegen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor meer details wordt verwezen naar het informatie in Negometrix.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie documentatie in Negometrix.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie informatie in Negometrix dossier.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/07/2020