Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 318561-2018

21/07/2018    S139

Nederland-Rotterdam: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2018/S 139-318561

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 137-313240)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 22071782
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Sabrina Foe a Man
E-mail: s.foeaman@rotterdam.nl
Telefoon: +31 618293735
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=95708

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projectleider EBS - cluster BCO

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Projectleider EBS - cluster BCO

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 137-313240

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:

Criteria: Kwalitiet (wensen)

Weging: 1

Te lezen:

Criteria: Kwaliteit (wensen)

Weging: 1

VII.2)Overige nadere inlichtingen: