Dostawy - 318601-2020

08/07/2020    S130

Polska-Gdynia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 130-318601

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Subskrypcja oprogramowania do systemów hydrograficznych i oceanograficznych w podziale na X części

Numer referencyjny: 71/KPW/NAW/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Subskrypcja oprogramowania do systemów hydrograficznych i oceanograficznych w podziale na części:

— część I: przedłużenie i/lub wznowienie subskrypcji oprogramowania firmy Teledyne Caris,

— część II: aktualizacja oprogramowania QINSy Office z dodatkiem Mulitbeam Support firmy QPS,

— część III: przedłużenie kontraktu na oprogramowanie Oracle Database firmy Oracle,

— część IV: dostęp do aktualizacji oprogramowania ARCGIS – Desktop standard sieciowy 10.6,

— część V: dostęp do aktualizacji oprogramowania dKart Inspektor firmy Jeppesen Marine,

— część VI: dostęp do aktualizacji oprogramowania SW3ADM Cirrus firmy GeekByte Wrocław,

— część VII: dostęp do aktualizacji oprogramowania QINSy firmy QPS,

— część VIII: dostęp do aktualizacji oprogramowania SonarWiz firmy Chesapeake Technology,

— część IX: dostęp do aktualizacji oprogramowania C-Geo firmy Softline,

— część X: dostęp do aktualizacji oprogramowania Trimble Business Center firmy Trimble.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: Przedłużenie i/lub wznowienie subskrypcji oprogramowania firmy Teledyne Caris

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przedłużenie i/lub wznowienie subskrypcji oprogramowania firmy Teledyne Caris. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3a do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia przedmiotu zamówienia na warunkach zawartej umowy, do wielkości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji przede wszystkim od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych i otrzymania/wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 3 do SIWZ przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie pisemnego zamówienia, przesłanego faksem lub e-mailem do Wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia (faksem, e-mailem) do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin realizacji po otrzymaniu zamówienia. Szczegółowy opis opcji zawarty jest w załączniku nr 3a do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: Aktualizacja oprogramowania QINSy Office z dodatkiem Mulitbeam Support firmy QPS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: aktualizacja oprogramowania QINSy Office z dodatkiem Mulitbeam Support firmy QPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3b do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III: Przedłużenie kontraktu na oprogramowanie Oracle Database firmy Oracle

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przedłużenie kontraktu na oprogramowanie Oracle Database firmy Oracle. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3c do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV: Dostęp do aktualizacji oprogramowania Arcgis – Desktop standard sieciowy 10.6

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania Arcgis – Desktop standard sieciowy 10.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3d do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V: Dostęp do aktualizacji oprogramowania dKart Inspektor firmy Jeppesen Marine

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania dKart Inspektor firmy Jeppesen Marine. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3e do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI: Dostęp do aktualizacji oprogramowania SW3ADM Cirrus firmy GeekByte Wrocław

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania SW3ADM CIRRUS firmy GeekByte Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3f do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII: Dostęp do aktualizacji oprogramowania QINSy firmy QPS

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania QINSy firmy QPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3g do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia przedmiotu zamówienia na warunkach zawartej umowy, do wielkości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji przede wszystkim od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych i otrzymania/wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 3 do SIWZ przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie pisemnego zamówienia, przesłanego faksem lub e-mailem do Wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia (faksem, e-mailem) do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin realizacji po otrzymaniu zamówienia. Szczegółowy opis opcji zawarty jest w załączniku nr 3g do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII: Dostęp do aktualizacji oprogramowania SonarWiz firmy Chesapeake Technology

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania SonarWiz firmy Chesapeake Technology. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3h do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IX: Dostęp do aktualizacji oprogramowania C-Geo firmy Softline

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania C-Geo firmy Softline. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3i do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część X: Dostęp do aktualizacji oprogramowania Trimble Business Center firmy Trimble

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38290000 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostęp do aktualizacji oprogramowania Trimble Business Center firmy Trimble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3j do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych z zastrzeżeniem, że musi być on w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, dla którego jest przeznaczony. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Okres obowiązywania zamówienia wskazany jest w zał. nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, POLSKA, Sekcja Zamówień Publicznych – budynek 304/4001 (I piętro) na terenie Portu Wojennego Gdynia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, z zastrzeżeniem opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XI.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji III.

2. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści SIWZ.

4. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium wynosi:

— część I: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł, 00/100),

— część II: 300,00 PLN (słownie: trzysta zł, 00/100),

— część III: 400,00 PLN (słownie: czterysta zł, 00/100),

— część IV: 600,00 PLN (słownie: sześćset zł, 00/100),

— część V: 100,00 PLN (słownie: sto zł, 00/100),

— część VI: 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto zł, 00/100),

— część VII: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł, 00/100),

— część VIII: 300,00 PLN (słownie: trzysta zł, 00/100),

— część IX: 15,00 PLN (słownie: piętnaście zł, 00/100),

— część X: 100,00 PLN (słownie: sto zł, 00/100).

5. Szacunkowa wartość zamówienia – powyżej kwoty okr. wg art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020