Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 318606-2017

12/08/2017    S154

Magyarország-Budapest: Közút építése

2017/S 154-318606

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Telefon: +361 3280630
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
Telefon: +361 3280630
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233100 Autópálya és közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel.

— ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m széles burkolat, 26,60 m sz. korona),

— meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 m sz. burkolat, ~13,80 m sz. korona),

— Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út),

— Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119. j. út, 3122. j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak 11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204),

— Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése), amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m,

— Üzemi Hírközlési Központ telepítése,

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével),

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben,

— Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése.

— A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata.

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz.

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása.

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése.

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval.

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása.

— ÜHK eszközök FIR integrációja.

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése.

— Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4 elválási csomópont).

Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra való bontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre való bontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövid építési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, projektvezetővel mindenben egyenértékű projektvezető helyettes (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.1 vagy M.2.2. pontot igazoló szakember, rész vett egyszerű és/vagy komplex pihenőhely építésében (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember, részt vett hídfelújítás tárgyú projektben (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5),II.2.6) pontok azért kerültek kitöltésre, h a hird. feladható legyen a Kiadóhivatalnak. A Szerz. a p.ü. fedezetét bizt. TSz mód. hatályba lépését követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik a telj.bizt. nyújtásának napján lép hatályba. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

NY.1.)

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69. § (11)bekezdései is irányadóak.

NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele eléri a 10 000 000 000 HUF-ot (321/2015. Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra. Közút: 1988. évi I. tv. 32. § (1) bekezdése szerint.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 15 000 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 10 000 000 000 HUF-ot.

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67.§(1)-(3), valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5) megfelelően – AK kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bekezdés alapján.

M.1) A Kr.21.(2).a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett referenciák ismertetését. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bek.)

A referenciát a Kr.22.§(3) szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr.22. §(3)ra is figyelemmel – az alábbiakat:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) és helye,

— építési beruházás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— közös AT teljesítés esetén az igazolást, vagy nyilatkozatot benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr.22.§(5) szerinti adatok.

A referenciák kapcsán a 322/2015.(X.30.)Kr23.§(1) is irányadó.

M.2) A Kr.21.§(2)b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) -a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) a szakember munkáltatójának (AT határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

M.3) A Kr.21.§(2)h) pontja szerint ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

AKbt. 65.§(7),(9),(11) bek.-ei,Kbt. 69.§(11) is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett, alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciákkal:

M.1.1)

minimum (min.) 1 db, egybefüggően min. 7 km hosszú, min. 2X1 sávos új gyorsforgalmi út építése vagy négynyomúsítása tárgyú referenciával

M.1.2)

min. 1 db, min. 18 m szabadnyílású új közúti felüljáró vagy aluljáró vagy híd építése tárgyú referenciával.

M.1.3)

min. 1 db új építésű, pihenőhely építése tárgyú referenciával.

A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül sor került.

1 referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. Országos közút: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint. Gyorsforgalmi út: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. és 1. sz. mellékletének I. fejezete szerint.

Egyszerű pihenőhely alatt AK olyan pihenőhelyet ért ahol mosdó és egy ezzel összeépített WC áll rendelkezésére, egy szabványosan kialakított parkolóval és hozzájáró úttal együtt.

Komplex pihenőhely alatt AK olyan pihenőhelyet ért amely üzemanyagtöltő-állomás és étterem későbbi kialakítására alkalmas.

M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik minimum az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

— A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel, valamint

— min. 3 éves (36 hónap) útépítési szakterületen szerzett gyakorlattal,

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik:

— A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel,

— és min. 3 éves (36 hónap) útépítési szakterületen szerzett gyakorlattal,

M.2.3.) 1 fő szakember, aki rendelkezik:

— A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel,

— és min. 3 éves (36 hónap) hídépítési szakterületen szerzett gyakorlattal.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).

M.3) Alkalmatlan AT amennyiben nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

1. legalább 1 db legalább 180 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal (1 db aszfalt finisher, 2 db tömörítő henger, 2 db emulziószóró jármű) és

2. legalább 1 db 80 m3/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánccal (1 db finisher, 2 db tömörítő henger, 1 db locsoló kocsi).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.

Teljesítési/Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 2 %-a.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2) bek. szerint 30 napos fiz. határidővel, a Kbt. 135.§ (5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130. § (1)(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.)Kr.32/A.§-a, a szerződésben foglaltak szerint, tekintettel Art. 36/A.§-ra.

Előleg: a nettó szerződéses ár – ÁFA és tartalékkeret nélküli összege 10 %-a.

Az előlegbiztosíték: Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5 %-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték vagy biztosíték nyújtása nélkül szerz-ben foglaltak szerint.

Jótállás: 36 hó.

Szavatosság: 60 hónap.

Az ajánlattétel,a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF.

A részleteket a közbeszerzési dok.-okban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/09/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ár és 2.4. min.é.szpont: fordított, a 2.1-2.3., 2.5. min.é.szempont: pontozás. Pontszám alsó és felső határa:0-10. Részletek:további köz.dok.ban.

2.1 ért.szemp. est.ben M.2 alk. köv. keretében bemutatott szakemberek nem ajánlhatók meg.

A 2.2-2.3. ért. szemp. est.ben AK rögzíti, hogy a Kbt.76.§(6)bek.d) pontjára figy. csak az alk. köv. teljesítésén felüli projektek von.ban tehető megajánlás.

A Kbt. 57.§(2)bek.ben foglaltakat AT-nak a további köz.dok.ban foglalt. megf. szükséges igazolnia.

Az ajánlatot 1 papír pldban, zárt csom.ban, és 1 db elektronikus példányban az I.3 pontban meghat. címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújt. az ajánlattételi határidő lejártáig (személyes leadás: h-cs 9-15, p 9-12, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap,

— AT, adott esetben az alk. ig. részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpld. v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a köt.vállaló személye különböző, a köt.vállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes biz. erejű okiratba foglalt meghat. eredeti v másolati példánya,

— AT a Kbt. 66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.,

— AT a Kbt.66.§(4)bek. szerinti nyil.,

— AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is),

— nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is),

— szakmai ajánlat,

— ért. részszemp. vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.,

— indikatív erőforrásterv és sávos ütemterv,

— Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil.,

— közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.

AK a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja ATk figyelmét, h az alk. feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dokokat a Kbt.47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

A Kbt. 71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hp lehetőségét.

AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Az ajánlati bizt. mértéke 23 000 000 HUF. Teljesíthető-AT választása szerint-átutalással az AK 10300002-20609931-49020322 sz. banksz.ra történő befiz.-el, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Az ajánlati bizt. rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befiz. jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

AK legkésőbb a szerz.kötés időpontjára min. 500 000 000 HUFév és 100 000 000 HUF/káre. mértékű építési-szerelési bizt. meglétét írja elő.

IV.2.6)pont esetében 2hónap=60nap.

AK tájékoztatja AT-kat, hogy a Kbt.98.§(3)bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbesz. eljárást alkalmazhat, amellyel kapcsolatban AK az alábbiakat rögzíti:

AK fenntartja a jogot, hogy a Kbt.98.§(3)bek. szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzés(ek) tárgya a jelen beszerzésben megépített útszakasz és kapcsolódó létesítményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházáshoz kapcsolódó feladatok az új eljárás műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárás alapján megkötött szerz.szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak, a jelen szerződéses feltételek szerint

FAKSZ: dr. Pete Judit OO353.

A részleteket a további közb.dok tart.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/08/2017