Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 318630-2021

25/06/2021    S121

Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne

2021/S 121-318630

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Ćwiklińska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych

Numer referencyjny: D/44/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38100000 Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO Acomex oraz oprogramowania do wizualizacji danych z podziałem na dwie części (zadania).

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

Postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 811 569.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania transmisji danych meteorologicznych - przedłużenie licencji oprogramowania IBL Moving Weather oraz zakup aktualizacji oprogramowania IBL Moving Weather

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38100000 Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, 02-800 Warszawa, ul. Leśna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa oprogramowania transmisji danych meteorologicznych - przedłużenie licencji oprogramowania IBL Moving Weather oraz zakup aktualizacji oprogramowania IBL Moving Weather. w ilości – 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

Postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji zamówienia.

W zakresie zadania nr 1 zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa modułu „Ocean and Wave Profiler do oprogramowania IBL Visual Weather

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38100000 Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, 02-800 Warszawa, ul. Leśna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa modułu „Ocean and Wave Profiler” do oprogramowania IBL Visual Weather. w ilości - 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

Postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji zamówienia.

W zakresie zadania nr 2 zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 070-177616
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 178/01/5/2021
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania transmisji danych meteorologicznych - przedłużenie licencji oprogramowania IBL Moving Weather oraz zakup aktualizacji oprogramowania IBL Moving Weather

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 024 301.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 792 128.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 178/01/5/2021
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa modułu „Ocean and Wave Profiler do oprogramowania IBL Visual Weather

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 560.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 441.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2021