Dostawy - 318673-2020

Submission deadline has been amended by:  374811-2020
08/07/2020    S130

Polska-Pabianice: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

2020/S 130-318673

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 16
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila-Wyleżych – Urząd Miejski w Pabianicach
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Tel.: +48 422254600
Faks: +48 422254669

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.um.pabianice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: ZPK.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 1.3 PFU;

2) wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego

systemu transportowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Zamawiający informuje, że dołączony PFU prezentuje szerszy zakres prac (biletomaty stacjonarne i mobilne – Zadanie nr 12, cz. 2.2 PFU jest już zrealizowane, nie jest objęte niniejszym przetargiem). W ramach niniejszego postępowania obowiązują zapisy dotyczące Zadania nr 11 oraz Zadania nr 15.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
42965000 Urządzenia do przetwarzania informacji
31644000 Różne rejestratory danych
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
32562000 Kable światłowodowe
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
35261000 Panele informacyjne
35261100 Panele komunikatów zmiennych
32425000 Sieciowy system operacyjny
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32522000 Sprzęt telekomunikacyjny
32523000 Urządzenia telekomunikacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
72315200 Usługi zarządzania siecią danych
72317000 Usługi przechowywania danych
72318000 Usługi przesyłu danych
32524000 System telekomunikacyjny
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Pabianice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 1.3 PFU;

2) wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego

systemu transportowego, obejmującego:

a) zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z

systemem ITS;

b) zaprojektowanie i przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby dyspozytorni ITS wraz z budową pomieszczenia serwerowni ITS;

c) zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego;

d) nową wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną.

Należy zachować funkcjonowanie zajezdni autobusowej przez cały okres robót.

Dla portalu KomunikacjaPabianice.pl i aplikacji mobilnej zostały zapewnione standardy dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) z uwzględnieniem poziomu AA wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.4.2012 w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy z 4.4.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wykonawca przygotuje deklarację dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W system ITS należy włączyć 32 autobusy: 9 szt. Solaris Urbino 12 (własność MZK Pabianice Sp. z o.o.) z autokomputerami SRG3100P, nieobjęte systemem GPS (należy zapewnić transmisję GPS dla systemu ITS); 5 szt. Solaris Urbino 12 (własność Zamawiającego) z autokomputerami SRG4000P, nieobjęte systemem GPS (należy zapewnić transmisję GPS dla systemu ITS); 18 szt. Solaris Urbino 12 hybrid (własność Zamawiającego) z autokomputerami SRG6000P, z systemem GPS (należy uzyskać transmisję z zamontowanych GPS dla systemu ITS).

Wykonawca winien zapewnić możliwość podłączenia do sieci światłowodowej 5 biletomatów stacjonarnych typu BS-206, które są na przystankach: Dworzec PKP, Kilińskiego/Zamkowa, Kilińskiego /SDH, Jana Pawła II/szpital, Grota Roweckiego/ Gryzla. Podłączenie urządzeń do sieci światłowodowej jest po stronie producenta biletomatów, Wykonawca umożliwia tylko wpięcie do sieci światłowodowej ITS.

W ramach wdrożenia ITS Wykonawca uzupełni tworzony przez siebie system o dane rozkładowe na podstawie bazy danych od Zamawiającego. Zamawiający udostępni tabelaryczne rozkłady jazdy poszczególnych linii w formie arkusza kalkulacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 4 SIWZ oraz załączniku do SIWZ pn. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Zamawiający informuje, że dołączony PFU prezentuje szerszy zakres prac (biletomaty stacjonarne i mobilne – zadanie nr 12, cz. 2.2 PFU jest już zrealizowane, nie jest objęte niniejszym przetargiem). W ramach niniejszego postępowania obowiązują zapisy dotyczące Zadania nr 11 oraz Zadania nr 15.

Zamawiający informuje, że w ramach odrębnego projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice–Ksawerów” w latach 2020–2021 będzie budowana sieć światłowodowa z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej z monitoringiem wizyjnym, wzdłuż ulic Zamkowej i Warszawskiej w Pabianicach. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wpięcie tablic informacji pasażerskiej i kamer CCTV, realizowanych w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice–Ksawerów” do systemu, tworzonego w ramach tego postępowania. Oznacza to, że tworzony system powinien umożliwić zarządzanie tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz kamerami monitoringu, realizowanymi w ramach tego projektu i projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice–Ksawerów”. Połączenie obu sieci światłowodowych powinno nastąpić w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kilińskiego i Zamkowej w Pabianicach.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości (W) / Waga: 16 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Działanie III.1 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie III.1.1niskoemisyjny transport miejski – ZIT oraz ze środków budżetu państwa.

Tryb – przetarg nieograniczony.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu inteligentnego systemu transportowego (rozumianego jako połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami) obejmującego m.in. 4 tablice zmiennej treści na przystankach autobusowych lub tramwajowych lub trolejbusowych lub kolejowych;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu systemu nadzoru wizyjnego, obejmującego:

— minimum 10 kamer nadzoru wizyjnego, w tym w terenie otwartym (poza obiektami kubaturowymi),

— dostawę sieciowych rejestratorów,

— wyposażenie centrum zarządzania/ monitoringu;

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu co najmniej 3 km kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci światłowodowej.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia obejmującego realizację powyższych zakresów zamówień w ramach wspólnego zadania lub oddzielnie.

2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:

a) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika / koordynatora realizacji systemu;

b) min. 1 osobę do pełnienia funkcji specjalisty ds. oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS;

c) min. 1 osobę do pełnienia funkcji specjalisty ds. systemów wizyjnych;

d) min. 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta branży telekomunikacyjnej;

e) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych;

f) min. 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej;

g) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące wymagań w zakresie zdolności zawodowej wobec wskazanych osób (doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone) zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),w szczególności w rozdziale 6 ust. 6.2.3. ppkt 2 SIWZ.

Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946).

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

Określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, ze zm.) oraz akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2016 poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) W zakresie warunku wskazanego w rozdziale 6.2.3 pkt 1 lit a i b wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ;

b) W zakresie warunku wskazanego w rozdziale 6.2.3 pkt 1 lit c wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6b do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c) w zakresie warunku wskazanego w rozdziale 6.2.3. pkt 2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i realizację robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a do SIWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych i prac montażowych oraz prac techniczno-obsługowych na etapie projektowania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, POLSKA, pokój nr 4.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a potem zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca z ofertą (formularz ofertowy oraz formularz cenowy) składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi któraś z okoliczności, z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 8 SIWZ ust. 8.7.2 od litery a do g, tj.:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów, potwierdzających, że dokonano płatności tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest zobowiązany do przekazania mu oświadczenia o przynależności albo jej braku, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania, wykazów oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału 6–8 SIWZ opublikowanego na stronie Zamawiającego.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając (z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów JEDZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ.

Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale 23 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Dalsze informacje o wymaganych od Wykonawcy oświadczeniach lub dokumentach składanych dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju gdzie Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju gdzie Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2 lit a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit.a SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020