Dostawy - 318693-2020

08/07/2020    S130

Polska-Gdynia: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 130-318693

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 000145112
Adres pocztowy: ul. Morska 81–87
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Brunowicz
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Tel.: +48 585586421
Faks: +48 7412250

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://e-ProPublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3

Numer referencyjny: CRZP/79/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu – laboratorium specjalistyczne energoelektroniki i napędu oraz akwizycji i analizy danych wibrodiagnostycznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 267 349.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery do prowadzenia badań symulacyjnych w zakresie energoelektroniki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81–87, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny: cena 60 %, zwiększenie minimalnej gwarancji 20 %, zmniejszenie terminu dostawy 20 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcelerometr trójosiowy typu napięciowego z kablem połączeniowym i uchwytami mocującymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81–87, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny: cena 60 %, zwiększenie minimalnej gwarancji 20 %, zmniejszenie terminu dostawy 20 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Symulator czasu rzeczywistego dedykowany do systemów energoelektronicznych z oprogramowaniem do badań symulacyjnych w energoelektronice

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81–87, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny: cena 60 %, zwiększenie minimalnej gwarancji 20 %, zmniejszenie terminu dostawy 20 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zespół elektromaszynowy wraz ze specjalizowanymi przekształtnikami energoelektronicznymi do badań laboratoryjnych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81–87, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny: cena 60 %, zwiększenie minimalnej gwarancji 20 %, zmniejszenie terminu dostawy 20 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

12.1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu e-Propublico do 7.8.2020, do godz. 10.00.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi 7.8.2020, o godz. 10.15, w www.umg.edu.pl, pokój nr F-226 za pośrednictwem platformy e-ProPublico.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.6. Informacja z otwarcia ofert zostanie …

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— dla zadania częściowego nr 1: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN),

— dla zadania częściowego nr 2: 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt 00/100 PLN),

— dla zadania częściowego nr 3: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 PLN),

— dla zadania częściowego nr 4: 3 900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 PLN).

11.10. Treść oferty:

— Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru nr 1 załączonego do niniejszej SIWZ,

11.11. Załączniki składane wraz z ofertą:

— jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.13. Załączniki składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie:

— aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 5),

— zestawienia oferowanego oprogramowania oraz urządzeń,

— pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020