Dienstleistungen - 318707-2023

26/05/2023    S101

Česko-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2023/S 101-318707

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
Národní identifikační číslo: 60733098
Poštovní adresa: Renneská třída 787/1a
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63900
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Milena Bartíková
E-mail: bartikova@bkom.cz
Tel.: +420 532144348
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.bkom.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bkom.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.bkom.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.bkom.cz/vz00000440
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021 - 2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část IX.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS):

Křižovatka 5.06 Gajdošova - Hrozňatova,

Křižovatka 5.16 Bubeníčkova - Koperníkova,

Křižovatka 7.17 Purkyňova - Skácelova,

Křižovatka 7.60 Křižíkova – Kociánka (přechod),

Křižovatka 7.69 (7.49) Sportovní – Křižíkova (+ křižovatka Křižíkova).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 159 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Statutární město Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS).

Křižovatka 5.06 Gajdošova - Hrozňatova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Za řadičem vede páteřní trasa optického kabelu do HT. V rámci stavby zřídit kabelovou komoru, nový OR, vybavit jej dle MKDS a propojit s řadičem.

Vyhnout se pozemku 5860/1.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 3 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 5.16 Bubeníčkova - Koperníkova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

OR je naprojektován v rámci výstavby opt. propojení SSZ 5.04 a 5.08. Zafouknutí OK je požadováno v rámci rekonstrukce SSZ 5.20. V rámci stavby propojit řadič s OR a vybavit OR dle MKDS. Přeložit závěsné vedení bezpečnostní kamery umístěné před objektem Bubeníčkova 2406/2 do nového OR na SSZ 5.16.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.17 Purkyňova - Skácelova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Pod řadič 7.17 jsou přivedeny 2 HDPE (š, š/1bp) bez OK, od 8.12. V rámci stavby je třeba zřídit nový OR. Zafouknout OK 7.17 <-> 8.12 a na 8.12 jej provařit na stávající OK. OR vybavit dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.60 Křižíkova – Kociánka (přechod)

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Nejbližší HDPE se nachází na SSZ 7.69 pod řadičem (šedá), odtud vede na SSZ 7.35 do O735 kde je ukončen OK 12 vl.

V rámci projektu bude počítáno s přípravou na KD podle nové koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 2 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

PD bude zároveň řešit potřebu položit microduct na 7.69. Zafouknout OK 12vl. na SSZ 7.35 a vystavit trasu 2 vl. až na BKOM. Postavit nový OR, vybavit jej dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem, včetně instalace kamer, vybavení OR dle MKDS.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

Křižovatka 7.69 (7.49) Sportovní – Křižíkova (+ křižovatka Křižíkova)

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně dopravního řadiče, kabelových rozvodů a nosných konstrukcí.

Pod řadičem 7.69 se nachází HDPE (šedá). V rámci rekonstrukce je třeba zafouknout OK do O735 a vystavit trasu 2 vl. až na BKOM. Postavit nový OR, vybavit jej dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 6 stacionárních kamer + dvě přehledové kamery (každá křižovatka 3+1). Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky / Váha: 10%
Cena - Váha: 90%
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 159 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 7
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku; ne starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení.

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

i. Projektová činnost ve výstavbě.

3. Mít odbornou způsobilost nebo zaměstnávat odborně způsobilou osobu, jejímž prostřednictvím účastník odbornou způsobilost zabezpečuje. Odborná způsobilost je splněna:

a) autorizací pro obor technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, vydaný osobě, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění,

b) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/06/2023
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/06/2023
Místní čas: 09:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ. Otevírání elektronických nabídek není veřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/05/2023