Dostawy - 318725-2020

Submission deadline has been amended by:  361367-2020
08/07/2020    S130

Polska-Suwałki: Urządzenia komputerowe

2020/S 130-318725

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 200026507
Adres pocztowy: ul. Noniewicza 10
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Szymborska
E-mail: przetargi@pwsz.suwalki.pl
Tel.: +48 875628432
Faks: +48 875628430

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsz.suwalki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwsz.suwalki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerów

Numer referencyjny: KO-120.3730.112020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu biurowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerów na potrzeby PWSZ w Suwałkach, w ilości i asortymencie określonych w załączniku nr 6 oraz o parametrach określonych w załączniku 5 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 odrębnych części (pakietów) i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 1 – pakiet 1 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) tablica interaktywna 82” – 1 szt.,

2) projektor krótkoogniskowy z uchwytem ściennym – 1 szt.,

3) manualny ekran projekcyjny 180 x 180 cm – 3 szt.,

4) projektor – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 1 minimum 24 miesiące. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 1 – 300,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 2 – pakiet 2 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) komputer stacjonarny All In One 23 – 2 szt.;

2) laptop 15,6” wersja 3 – 2 szt.;

3) laptop 15,6” wersja 1 z torbą i myszą przewodową – 9 szt.;

4) laptop 15,6” wersja 2 z torbą i myszą przewodową – 3 szt.;

5) laptop 13,3” – 2 szt.;

6) tablet – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 2 minimum 36 miesięcy. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 2 – 1 800,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – pakiet 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
30237120 Porty komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 3 - pakiet 3 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) dysk SSD 512 GB – 7 szt.;

2) dysk zewnętrzny 2,5" 2TB USB 3.0 – 1 szt.;

3) UPS 700 VA/390 W – 11 szt.;

4) SSD 240 GB – 21 szt.;

5) akumulator 12 v 12 Ah – 12 szt.;

6) akumulator 12 v 7 Ah – 12 szt.;

7) pendrive 64 GB USB3 – 2 szt.;

8) głośnik przenośny, bezprzewodowy – 8 szt.;

9) karta bezprzewodowa WiFi – 4 szt.;

10) urządzenie do klonowania dysków HDD, SSD – 1 szt.;

11) tester kabli do złącz RJ 11/12/45 – 1 szt.;

12) WiFi Access Point Cambium Networks cnPilot E410 lub równoważny – 5 szt.;

13) UPS 2 200 VA, obudowa rack 2U – 1 szt.;

14) Patchcord kat. 5E UTP PVC 7 mb – 10 szt.;

15) Patchcord kat. 5E UTP PV 5 mb – 10 szt.;

16) przedłużacz USB 2.0 – USB 10 m aktywny – 2 szt.;

17) obudowa do dysku 2,5” USB3 – 3 szt.;

18) nagrywarka zewnętrzna DVD – 1 szt.;

19) pamięć RAM 8GB (1 x 8 GB) 1 600 MHz CL11 (do komputera stacjonarnego) – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 3 minimum 24 miesiące. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 3 – 600,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – pakiet 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48770000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 – pakiet 4 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) oprogramowanie MS Office MOLP MS OfficeStd 2019 SNGL NL 021-10597 EDU lub równoważny – 51 licencji;

2) oprogramowanie do odzyskiwania danych – 1 licencja;

3) Academic VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (max 2 processors per host) + Basic Support for 1 Year lub równoważny – 1 licencja.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający wymaga udzielenia bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowań wskazanych w pakiecie. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 4 – 800,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – pakiet 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30232110 Drukarki laserowe
30191400 Niszczarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 – pakiet 5 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) drukarka termontransferowa – 1 szt.;

2) niszczarka dokumentów – 4 szt.;

3) urządzenie wielofunkcyjne Kyocera-Mita ECOSYS M2040dw lub równoważne – 1 szt.;

4) laminarka – 1 szt.;

5) urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub c3320i lub równoważne – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 5 minimum 24 miesiące. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 5 – 300,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – pakiet 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 – pakiet 6 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów:

1) drukarka 3 D – 1 szt.,

2) skaner do drukarki 3 D wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 6 minimum 24 miesiące. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 6 – 2 300,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 – pakiet 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234000 Nośniki do przechowywania
48821000 Serwery sieciowe
32582000 Nośniki danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 – pakiet 7 obejmuje następujące ilości i rodzaje zakupów

1) pamięć do PowerEdge R530 (ST: 9613C2) 16 GB – 6 szt.;

2) pamięć do PowerEdge R730 (ST: 9655C2) 16 GB – 6 szt.;

3) dysk 2 TB 7,2k do PowerEdge R530 (ST: 9613C92) – 6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny a po instalacji i uruchomieniu gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Zamawiający ustala minimalny termin rękojmi i gwarancji, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wynoszący dla części 7 minimum 36 miesiące. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości dla części 7 – 300,00 PLN. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, w tym wysokość, sposób i forma wniesienia, znajduje się w części IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w części XIV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawa nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisanie.

Dostawa towaru objętego niniejszą umową do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10, POLSKA, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy, w terminie i godzinach ustalonych przez strony, w ilościach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Warunki płatności:

Podstawą rozliczenia umowy będzie faktura VAT, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji wykonanych dostaw oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z dokumentami postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający przewiduje możliwość upublicznienia czynności otwarcia ofert poprzez przeprowadzenie transmisji online.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpując wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Wymagane dokumenty (składane przez Wykonawcę wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) zostały określone w rozdziale VII SIWZ.

7. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ. Zmiany postanowień umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone w okolicznościach oraz w sposób wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ (Wzór umowy).

Informacje dotyczące art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zostały zawarte w rozdziale XXXIII klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – rozdział XIV.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z dokumentami postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków – pozostałe informacje zostały określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020