Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 318877-2019

09/07/2019    S130

Denmark-Ballerup: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2019/S 130-318877

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
National registration number: 16-28-71-80
Postal address: Lautrupbjerg 1-5
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
Contact person: Thomas Bertelsen
E-mail: fmi-ja-s105@mil.dk
Telephone: +45 72814252
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9136608-867e-4b05-89fd-e6e6b615d377/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

High Speed Kamerasystem

II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Leverancen består af levering af et kamerasystem bestående af 3 High Speed kameraer med tilbehør (lamper, linser, stativer, batterier, oplader, kabler, tasker, klimaskærm, softwareprogrammer osv.), til brug for forsvarets videodokumentation og analyse af en bred vifte af tests foretaget af Danske Artilleriregiment, Sikkerhed og Ballistik. Testene vil omfatte forskellige former for materiale, både militære (f.eks. våben, ammunition, våben ”mounts”, udstyr til ballistisk beskyttelse mv.), men også mere civile produkter og anvendelser (f.eks. mekanisk bevægelige dele, drop tests, vibrationer mv.). Optagelser vil foregå både indendørs og udendørs i al slags vejr i områder med eksplosioner, støv, snavs, fugt mv. Leverandøren forpligtes til at udføre kurser i anvendelse og vedligehold af High Speed Kamerasystemet, herunder de tilhørende softwaresystemer.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 924 470.80 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38651000 Cameras
38651100 Camera lenses
38651200 Camera bodies
38651600 Digital cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Se beskrivelsen ovenfor i pkt. II.1.4.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Udbuddet indeholder en obligatorisk option på tilkøb af reparation af de leverede ydelser på timebasis, samt en frivillig option på levering af telefonisk Help-desk indenfor normal åbningstid. Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt, og da en opdeling af kontrakten vil forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 068-158852
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Military Equipment Denmark A/S
National registration number: 10705673
Postal address: Virkelyst 1
Town: Regstrup
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 4420
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 000 000.00 DKK
Lowest offer: 1 924 417.80 DKK / Highest offer: 4 573 180.00 DKK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Vedrørende pkt. IV.2.4): Tilbuddet skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4. Tilbudsgiver kan imidlertid fremsende dokumenter/certifikater af almen karakter, f.eks. datablade, testresultater mv. på engelsk. Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i Ethics-webportalen. ESPD'et skal udfyldes og indgives via Ethics-Webportalen i overensstemmelse med de indstrukser, der følger af Ethics. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 (lov nr. 1564 af 15.12.2015, tilgængelig på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/07/2019