Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 318889-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Sorø: Programpakker og informationssystemer

2023/S 101-318889

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Julia Begun Axelsen
E-mail: juel@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 54672000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=365240&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=365240&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Licenser til IT Service Management Platform

Sagsnr.: EMN-2022-10567
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale vedr. licenser til IT Service Management Platform. Der efterspørges alene licenser i nærværende udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48218000 Programpakke til licensforvaltning
48331000 Programpakke til projektstyring
48482000 Programpakke til business intelligence-formål
48921000 Automationssystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. licenser til IT Service Management Platform. Der efterspørges alene licenser i nærværende udbud. Kundens behov for implementering og anden konsulentbistand afløftes på andre aftaler. Den udbudte Rammeaftale indebærer, i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 30, at Ordregiveren har adgang til, fra gang til gang, efterhånden som et konkret behov opstår, at foretage indkøb af ydelser under rammeaftalen. Aftalen er ikke eksklusiv. Kunden er således berettiget til at aftage lignende Produkter fra andre leverandører i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, herunder ved at bringe sådanne Produkter i særskilt udbud. Den anslåede forbrugsmængde og –omfang på den udbudte Rammeaftale er på 30 mio. DKK, ex. moms. Forventede maksimale forbrugsmængde og -omfang vedrørende den udbudte Rammeaftale er på 61 mio. DKK ex. Moms. Udbuddet vedrører indkøb af de udbudte ydelser til samtlige sygehusenheder/hospitalsenheder og institutioner i Region Sjælland, herunder tilknyttede selvejende institutioner ved Ordregiver. Aftalen kan også anvendes af fællesregionale enheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/07/2023
Slut: 30/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen træder i kraft på tidspunktet for indgåelse heraf og indtil 30. november 2024med mulighed for forlængelse så Rammeaftalen har en samlet varighed på til 48 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen har en anslået værdi på 30 mio. DKK baseret på ordregivers realistiskeforventninger, herunder til budget på området.

Rammeaftalen har en maksimal værdi på 61, mio. DKK baseret på det scenarie hvor allelicenser/moduler købes også i sine største versioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnit årsomsætning.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i deseneste 3 disponible regnskabsår er minimum 20.000.000 danske kroner.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen - referencer.

Referenceliste skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum tre (3) sammenlignelige leverancer.

En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte Rammeaftale og kunde.

Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Hver reference skal indeholde én af nedenstående Moduler, og der skal være minimum én reference på hvert Modul samlet set:

* ITSM Modul.

* Software Asset management Modul.

* Vendor management Modul.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bemærk vilkår vedr. embargo, jf. nærmere udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Særligt vedrørende embargo

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.

Forud for kontraktunderskrift vil den vindende Tilbudsgiver skulle underskrive ”Erklæring vedr. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mm.” (Udbudsbilag 4) og returnere til Ordregiver.

Det er Ordregivers umiddelbare vurdering, at den udbudte Rammeaftale muligvis er omfattet af ”Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark”, jf. Lov nr. 842 af 10. maj 2021. Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede nu at få afklaret, om en evt. kommende aftaleindgåelse med Ordregiver vil være omfattet af loven. Således kan Tilbudsgiver kontakte Erhvervsstyrelsen for en ”præ-screening”.

Tilbudsgiver skal bl.a. være opmærksom på, at selv hvis Tilbudsgiver er en dansk virksomhed, kan kravet om opnåelse af tilladelse være gældende. Dette gælder fx, hvis virksomheder eller personer udenfor Danmark har kontrol med eller betydelig indflydelse i den danske virksomhed.

Tilbudsgiver skal yderligere være opmærksom på, at tildelingsbeslutningen træffes under forudsætning af, at den vindende tilbudsgiver enten opnår tilladelse eller fremlægger en erklæring om, at tilladelse ikke er nødvendig (typisk fordi Tilbudsgiver ikke er omfattet af tilladelseskravet). Ordregiver er berettiget til efter anmodning at se den nødvendige dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023