Bygge og anlæg - 318917-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Slagelse: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-318917

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SK Varme A/S
CVR-nummer: 27736904
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Schmidt Jensen
E-mail: ssj@horten.dk
Telefon: +45 52344360
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1da867da-068d-4a81-ad82-a979983a8c70/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1da867da-068d-4a81-ad82-a979983a8c70/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1da867da-068d-4a81-ad82-a979983a8c70/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1da867da-068d-4a81-ad82-a979983a8c70/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af ringledning i 2023 -2024

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Envafors udvider på vegne af SK varme A/S fjernvarmenettet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme i Slagelse og derfor skal der etableres ny ringledning. Dimensionerne på den ny fjernvarmeledninger er enkeltrør i dimensionen ø323/400.

Ved nærværende udbud ønsker SK Varme A/S ("Bygherre") at indhente tilbud på etablering af ringledning i 2023 – 2024. Den udbudte kontrakt omfatter ca. 2.900 m kanalmeter ny ringledning.

Projektet omfatter i hovedtræk følgende:

(i) Gravearbejder for etablering af fjernvarmegrav.

(ii) Reetablering efter etablering af ny fjernvarmeinstallation.

(ii) Montering/tilslutning af nye fjernvarmeledninger.

Bygherreleverancer omfatter:

(i) Levering af fjernvarmerør, svejsemuffer, krympemuffer, alarmskabe, brøndgods, samt dæksler til fjernvarmearbejdet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44163120 Fjernvarmerørledninger
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Envafors udvider på vegne af SK varme A/S fjernvarmenettet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme i Slagelse og derfor skal der etableres ny ringledning. Dimensionerne på den ny fjernvarmeledninger er enkeltrør i dimensionen ø323/400.

Ved nærværende udbud ønsker SK Varme A/S ("Bygherre") at indhente tilbud på etablering af ringledning i 2023 – 2024. Den udbudte kontrakt omfatter ca. 2.900 m kanalmeter ny ringledning.

Projektet omfatter i hovedtræk følgende:

(i) Gravearbejder for etablering af fjernvarmegrav.

(ii) Reetablering efter etablering af ny fjernvarmeinstallation.

(iii) Montering/tilslutning af nye fjernvarmeledninger.

Bygherreleverancer omfatter:

(i) Levering af fjernvarmerør, svejsemuffer, krympemuffer, alarmskabe, brøndgods, samt dæksler til fjernvarmearbejdet.

Projektet indeholder desuden en option på:

(i) Opgravning for 2 vandrør i Holmstrupvej

(ii) Reetablering efter opgravning for 2 vandrør

(iii) Koordinering med SK Vand’s smede angående nedlægning af rør

(iiii) Afspærring og etablering af arbejdsområde for SK Vands Smede

(iiiii) Håndtering og nedlægning af vandrør

Optionen er valgfri for Bygherre, der således ensidigt bestemmer, hvorvidt optionen tages i brug.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Genanvendelse for de opgravede materialer / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som inden for de seneste fem år har udført de mest relevante lignende opgaver.

Med "lignende opgaver" menes entreprisearbejder i forbindelse med større udbygning af fjernvarmeområder, dvs. min. 3 km ledning i minimum DN150, over en periode på 24 mdr. i byområde.

Med "udført" forstås, at hele referenceopgaven er udført inden for referenceperioden, dvs. inden for de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med "mest relevante" forstås erfaring med projekter, som i omfang og indhold mest ligner den udbudte kontrakt. Antallet af relevante opgaver er ikke afgørende, men derimod referenceopgavernes lighed med den udbudte kontrakt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Projektet indeholder en option på:

(i) Opgravning for 2 vandrør i Holmstrupvej

(ii) Reetablering efter opgravning for 2 vandrør

(iii) Koordinering med SK Vand’s smede angående nedlægning af rør

(iiii) Afspærring og etablering af arbejdsområde for SK Vands Smede

(iiiii) Håndtering og nedlægning af vandrør

Optionen er valgfri for Bygherre, der således ensidigt bestemmer, hvorvidt optionen tages i brug.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et er en integreret funktion på udbudsplatformen.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøger opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

Ansøgere skal derfor udfylde og fremsende ESPD'et i overensstemmelse med Bygherres anvisninger i udbudsbekendtgørelsen, samt nedenstående afsnit 3.2-3.5.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

(i) Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

(ii) Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

(iii) Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet (kun hvis støttende enheder)

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekrav (støttende enheder), skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Ansøgere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(i) Ansøgers nettoomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum DKK 80.000.000 (ekskl. moms).

(ii) Ansøger skal have en egenkapital på minimum DKK 10.000.000 i det seneste afsluttede regnskabsår.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

(i) Ansøgers nettoomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår

(ii) Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Bygherre ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller tilbudsgivers egen hjemmeside).

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligter under den udbudte kontrakt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

(i) De betydeligste tilsvarende eller lignende opgaver, ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år, gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, beskrivelse af arbejderne, tidspunkt for udførelse, navn på den offentlige eller private modtager, samt eventuel kontaktperson, som Bygherre har mulighed for at kontakte (referenceliste).

(ii) Antallet af m ledning udført i projektet

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Referencelisten i ESPD'et, se ovenfor, anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for vindende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(i) Tilbudsgiver skal have udført mindst tre (3) lignende opgaver inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med "lignende opgaver" menes entreprisearbejder i forbindelse med større udbygning af fjernvarmeområder, dvs. min. 3 km ledning i minimum DN150 over en periode på 24 mdr, i byområde.

Med "udført" forstås, at hele referenceopgaven skal være udført inden for de seneste fem år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. (i) krav om sikkerhedsstillelse, (ii) arbejdsklausul, (iii) krav om beskæftigelse af personer under oplæring.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/06/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bygherre forbeholder sig at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at Bygherre vil indlede forhandlinger og aktiviteterne knyttet til forhandling er derfor markeret med rødt i tidsplanen. Såfremt Bygherre gør brug af muligheden for at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud, rykkes tidsplanen frem, idet den tid, som er afsat til forhandlingsmøder og indhentning af revideret/endeligt tilbud, i så fald udnyttes til evaluering, indhentning af dokumentation og underretning om tildelingsbeslutning.

Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt en kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Samtidig vil tilbudsgiver blive bedt om at fremsende et forhåndstilsagn fra sikkerhedsstiller om, at denne vil stille sikkerhed i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Bygherre vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. marts 2023.

For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal bygherre udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen.

Bygherre udbetaler ikke vederlag til tilbudsgiverne for deltagelse i udbudsprocessen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023