Dostawy - 318950-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 130-318950

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szarow
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów dla jednostek organizacyjnych NBP

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń mikrokomputerowych, w tym: stacji roboczych podstawowych, notebooków podstawowych, monitorów ekranowych 23”, monitorów ekranowych 32’’.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części, które zostały opisane w rozdz. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, dla każdej z czterech części zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 887 379.02 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stacje robocze podstawowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – stacje robocze podstawowe

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30214000-2 stacje robocze.

2. Dostawa stacji roboczych podstawowych w maksymalnej ilości do 20 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 10 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 10 sztuk.

3. Dostawy stacji roboczych podstawowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w dwóch etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części I;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części I. Ostateczna ilość zamawianych stacji roboczych podstawowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy

dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych podstawowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną stacji roboczych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3A do SIWZ, uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części I zamówienia, Formularz techniczny oferty – część I zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części I zamówienia).

6. Stacje robocze podstawowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020;

b) objęte minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we Wzorze umowy dla części I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach opcji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych podstawowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego –

opcjonalnego. Ostateczna ilość zamawianych stacji roboczych podstawowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Notebooki podstawowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – notebooki podstawowe.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30213100-6 komputery przenośne.

2. Dostawa notebooków w maksymalnej ilości do 470 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 235 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 235 sztuk.

3. Dostawy notebooków do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w dwóch etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części II;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części II. Ostateczna ilość notebooków zostanie określona w pisemnym Zleceniu Dostawy dotyczącym realizacji etapu

drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości notebooków w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną notebooków z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3B do SIWZ, Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części II zamówienia, Formularz techniczny oferty – część II zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla część II zamówienia).

6. Notebooki, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020;

b) objęte minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i

końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we Wzorze umowy dla części II.

7. Dokonanie wymiany akumulatorów we wszystkich dostarczonych notebookach zgodnie z wymaganiami określonymi we Wzorze umowy dla części II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości notebooków w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego. Ostateczna ilość

notebooków zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory ekranowe 23''

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III – monitory ekranowe 23''.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30231300-0 monitory ekranowe.

2. Dostawa monitorów ekranowych w maksymalnej ilości do 800 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 400 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 400 sztuk.

3. Dostawy monitorów ekranowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w dwóch etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części III;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części III. Ostateczna ilość zamawianych monitorów ekranowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy

dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorów ekranowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną monitorów ekranowych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3C do SIWZ,

Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części III zamówienia, Formularz techniczny oferty – część III zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części III

zamówienia).

6. Monitory ekranowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020;

b) objęte minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we Wzorze umowy dla części III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorów ekranowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego –

Opcjonalnego. Ostateczna ilość zamawianych monitorów ekranowych zostanie określona w pisemnym Zleceniu Dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory ekranowe 32''

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV – monitory ekranowe 32”.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30231300-0 monitory ekranowe.

2. Dostawa monitorów ekranowych w ilości 20 sztuk.

3. Dostawy monitorów ekranowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Wzoru umowy dla części IV.

4. Specyfikację Techniczną monitorów ekranowych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3D do SIWZ, uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części IV zamówienia, formularz techniczny oferty – część IV zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części IV zamówienia).

5. Monitory ekranowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020;

b) objęte minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych we Wzorze umowy dla części IV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-079374
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
Część nr: 1
Nazwa:

Stacje robocze podstawowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
E-mail: biuro@computexpp.pl

Adres internetowy: http://www.computexpp.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 639.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 480.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
Część nr: 2
Nazwa:

Notebooki podstawowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
E-mail: biuro@computexpp.pl

Adres internetowy: http://www.computexpp.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 603 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 432 399.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
Część nr: 3
Nazwa:

Monitory ekranowe 23''

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: suntar@suntar.pl

Adres internetowy: http://www.suntar.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 356 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
Część nr: 4
Nazwa:

Monitory ekranowe 32''

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 5b
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: suntar@suntar.pl

Adres internetowy: http://www.suntar.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 69 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020