Works - 31899-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Construction work

2022/S 015-031899

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-734
Country: Poland
E-mail: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl
Telephone: +48 914711896
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowalnych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T)

Reference number: 6060/ICZ/6/26012/09895/16/P
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

podać nazwę części jeżeli w trakcie postępowania takowe były

II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Linia kolejowa pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec, rejon skrzyżowania ulic Ogrodowej/Drewnowskiej/Karskiego oraz rejon skrzyżowania Zachodniej/Zielonej/Kościuszki.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Dokumentacji projektowej w tym:

a. Projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b. Uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na użytkowanie,

c. Opracowanie projektu wykonawczego/projektów wykonawczych,

d. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

e. Przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów,

2. Realizacji robót w zakresach:

a. Nawierzchnia i podtorze,

b. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym(srk),

c. Urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d. Sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e. Urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f. Sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

g. Obiekty inżynieryjne w tym tunel,

h. Perony i obiekty kubaturowe,

i. Roboty drogowe,

j. Systemy p.poż.,

k. Systemy wentylacyjne,

l. Geologia,

3. Realizacja robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIiŚ 5.1-15

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 006-010060

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 90/107/0201/17/I/I
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowalnych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego węzła Kolejowego (TEN-T), etap II

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
28/12/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: „ENERGOPOL-SZCZECIN” Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Św. Floriana 9/13
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-646
Country: Poland
E-mail: ep-sa@energopol.pl
Telephone: +48 914624131
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolejowa 28
Town: Mińsk Mazowiecki
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-300
Country: Poland
E-mail: pbdim@pbdim.com.pl
Telephone: +48 257582859
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 293 000 000.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia (Sekcja II.1.1 oraz Sekcja V) - poniżej podano pełną nazwę postępowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowalnych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

12 / 12

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
31620000 Sound or visual signalling apparatus
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45220000 Engineering works and construction works
45221110 Bridge construction work
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231400 Construction work for electricity power lines
45232140 District-heating mains construction work
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45234000 Construction work for railways and cable transport systems
45234100 Railway construction works
45234113 Demolition of tracks
45234116 Track construction works
45234122 Underground railway works
45234124 Underground passenger railway transport
45234125 Underground railway station
45240000 Construction work for water projects
45246000 River regulation and flood control works
45255600 Coiled-tubing wellwork
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314310 Installation of cable laying
45316200 Installation of signalling equipment
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
45221120 Viaduct construction work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Linia kolejowa pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec, rejon skrzyżowania ulic Ogrodowej/Drewnowskiej/Karskiego oraz rejon skrzyżowania Zachodniej/Zielonej/Kościuszki.

VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/Drewnowskiej/Karskiego oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/Zielonej/Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 293 000 000.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolejowa 28
Town: Mińsk Mazowiecki
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-300
Country: Poland
E-mail: pbdim@pbdim.com.pl
Telephone: +48 257582859
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Energopol Szczecin
Postal address: ul. Św. Floriana 9/13
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-646
Country: Poland
E-mail: ep-sa@energopol.pl
Telephone: +48 914624725
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

a) Zmiana wartości Robót netto 1 273 353 247,49 PLN (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem 49/100 PLN),

b) Zmiana wartości kwoty warunkowej 19 646 725,51 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 51/100 PLN),

c) Zmiana Subklazuli 18.3 ETAPY Umowy.

Nowy zapis w umowie dot. Subklauzuli 18.3 Etapy:

„Dla Kontraktu ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach:

• Etap 1 - 10 miesięcy od Rozpoczęcia Robót złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o Pozwolenie na Budowę dla kładki dla pieszych w km 1,648 osi 17;

• Etap 2 (złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Komory Startowej TBM) – w terminie do dnia 31 marca 2019 roku;

• Etap 3 (złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla całości Robót) – w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku;

• 4 (rozpoczęcie drążenia tunelu maszyną TBM w osi 18 i osi 21) – w terminie do dnia 9 maja 2021 roku;

• Etap 5 (zakończenie wszelkich robót prowadzonych w technologii ścian szczelinowych zgodnie z punktem 6.5.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego) – w terminie do dnia 17 lipca 2022 roku;

• 6 (Oddanie do eksploatacji osi 18 i osi 21 umożliwiające wykonanie jazd pociągowych wymaganych do nabycia znajomości odcinków linii kolejowych przez drużyny pociągowe przed oddaniem obiektów do użytkowania) – w terminie do dnia 29 maja 2023 roku;

• Etap 7 (oddanie do eksploatacji osi 17, osi 22 i osi 23 umożliwiające wykonanie jazd pociągowych wymaganych do nabycia znajomości odcinków linii kolejowych przez drużyny pociągowe przed oddaniem obiektów do użytkowania) – w terminie do dnia 29 maja 2023 roku;

• Etap 8 (Pozostałe Roboty) – w terminie do dnia 28 września 2023 roku;

• Czas na Ukończenie – w terminie do dnia 28 września 2023 roku.”

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

a) Zmiana nr 1 wynikającą z podpisanego protokołu konieczności oraz terminów realizacji Etapów i zmiany Czasu na Ukończenie – na podstawie o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w zw. z Subklauzulą 13.3 [Procedura zmiany], b) Subklauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], c) Subklauzula 13.5 [Kwoty Warunkowe], d) Subklazula 2.1 [Brak dostępu do Placu Budowy], e) Subklazula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], f) Subklazula 4.24 [Wykopaliska], g) par. 5 ust. 3 lit. b) oraz ust. 5 Aktu Umowy, h) 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.VII.2.3).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 293 000 000.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 293 000 000.00 PLN