Dostawy - 319004-2020

08/07/2020    S130

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 130-319004

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. Zakroczymska 30
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Brzeziński, Anna Sobczyńska
E-mail: przetargi@nowydwormaz.pl
Tel.: +48 225122232
Faks: +48 225122101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.nowydwormaz.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM

Numer referencyjny: WPI.271.1.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM”.

2. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzą:

1) wykonanie analiz przedwdrożeniowych wraz z DIP;

2) dostawa, instalacja, konfiguracja komponentu technicznego;

3) wdrożenia podsystemów, modułów i e-usług systemu eNDM;

4) dostawa licencji na system eNDM;

5) dostawa dokumentacji modułów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 038 730.33 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30211000 Komputery wysokowydajne
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72228000 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Dwór Mazowiecki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM”.

2. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzą:

1) wykonanie analiz przedwdrożeniowych wraz z DIP;

2) dostawa, instalacja, konfiguracja komponentu technicznego;

3) wdrożenia podsystemów, modułów i e-usług systemu eNDM;

4) dostawa licencji na system eNDM;

5) dostawa dokumentacji modułów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji udzielonej na wdrożony system e-NDM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji udzielonej na oferowany sprzęt serwerowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dodatkowych osób uczestniczących we wdrożeniu systemu e-NDM / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.02-14-A924/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert do minimum 15 dni, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest uzasadnione faktem, iż mamy do czynienia ze złożonym charakterem przedmiotu zamówienia a termin jego realizacji jest dość krótki, bo kończy się dnia 31 marca 2021 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 074-175860
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Data Systems S.A.
Adres pocztowy: ul. Podolska 21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 032 055.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 507 638.31 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020