Supplies - 319051-2017

12/08/2017    S154

Poland-Warsaw: Hand guns

2017/S 154-319051

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Postal address: ul. Rakowiecka 37A
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-521
Country: Poland
Contact person: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Telephone: +48 226408516
Internet address(es):
Main address: www.sw.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zp.sw.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm.

Reference number: 19/17/PA
II.1.2)Main CPV code
35321100 Hand guns
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm w ilości 600 kompletów, których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193/195.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm w ilości 600 kompletów, których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 290) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 z późn. zm.).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy w punkcie XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2017
Local time: 10:30
Place:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, pokój nr 11.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego znajduje się w punktach: V oraz Va specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw.„procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy

wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez zamawiającego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2017