Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

¡Ayúdenos a mejorar el sitio web de TED respondiendo a una breve encuesta!

Obras - 319069-2016

15/09/2016    S178    Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Instalación de equipo de alumbrado para carreteras

2016/S 178-319069

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Opole
Dirección postal: Rynek-Ratusz
Localidad: Opole
Código NUTS: PL522
Código postal: 45-015
País: Polonia
Persona de contacto: Wydział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: pzp@um.opole.pl
Teléfono: +48 774511921
Fax: +48 774458326

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.um.opole.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.um.opole.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Miasto Opole
Dirección postal: pl. Wolności 7-8
Localidad: Opole
Código NUTS: PL522
Código postal: 45-018
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miasta Opola Wydział Zamówień Publicznych pok. 118
Correo electrónico: pzp@um.opole.pl
Teléfono: +48 774511921
Fax: +48 774458326

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.um.opole.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Urząd Miasta Opola, Wydział Zamówień Publicznych
Dirección postal: pl. Wolności 7-8 pok. 118
Localidad: Opole
Código postal: 45-018
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Szurgut
Teléfono: +48 774511921
Correo electrónico: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
Código NUTS: PL522

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.um.opole.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu.

Número de referencia: ZP.042.3.6.2016
II.1.2)Código CPV principal
45316110
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z autonomicznym systemem sterowania każdą oprawą oświetleniową z osobna na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP), ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Typ sterowników GLC dobrać do zainstalowanych opraw oświetleniowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych.

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie.

Przewidywane zmiany do umowy zawiera dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 544 715.45 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL522
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Opole.

II.2.4)Descripción del contrato:

Roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z autonomicznym systemem sterowania każdą oprawą oświetleniową z osobna na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP), ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Typ sterowników GLC dobrać do zainstalowanych opraw oświetleniowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych.

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie.

Przewidywane zmiany do umowy zawiera dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 544 715.45 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Bezpieczny transport” Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0003/16-00 z dnia 31.08.2016 r.
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust.1a Prawa zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7,8 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający na podstawie art. 25a ust.1 Prawa żąda złożenia oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postepowaniu.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.1 Prawa):

c.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa oraz odnośnie, skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Prawa, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

d.zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e.zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa;

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Prawa, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. c, d, e, f.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Prawa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

A. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1 budowę oświetlenia drogowego o długości min. 500 m..

B. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale lit. A i B w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – (art. 22a ust.1 Prawa).

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (art. 22 a ust.2 Prawa).

Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 – 22 i ust.5 pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prawa – (art. 22a ust.3 Prawa).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.1 Prawa):

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Szczegółowe informacje zgodnie z dokumentami zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

A. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 budowę oświetlenia drogowego o długości min. 500 m.

B. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale lit. A i B w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – (art. 22a ust.1 Prawa).

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (art. 22 a ust.2 Prawa).

Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 – 22 i ust.5 pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prawa – (art. 22a ust.3 Prawa).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.1 Prawa):

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Szczegółowe informacje zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/10/2016
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/10/2016
Hora local: 10:30
Lugar:

Urzędzie Miasta Opola., Wydział Zamówień Publicznych 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8 – sala narad III piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. CD do pkt. III.1.1) – dotyczy podmiotów zagranicznych:

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 5 c, d, e, f składa odpowiednio do punktu:

c.składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

d, e, f. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty o których mowa w pkt. 7 lit. c, d, e i f tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument o których mowa w pkt. 7 lit. d, e f – tiret pierwsze powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 7 c, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7 c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7 lit. c w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II. Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 40 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2016