Services - 31916-2017

27/01/2017    S19    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Троян: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 019-031916

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Троян
000291709
пл. „Възраждане” № 1
Троян
5600
България
Лице за контакт: Мартин Нанков, Пламена Димитрова
Телефон: +359 067068005
Електронна поща: pdimitrova@troyan.bg
Факс: +359 067068005
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.troyan.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.troyan.bg/obshtestveni-porachki.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=239
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на дъждовна канализация за отводняването на част от ул. "Нейчо Войвода (ОТ 11-ОТ-14) — проект.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проектантският колектив да предложи технически проект „Изграждане на дъждовна канализация за отводняване на част от улица „Нейчо Войвода“ (ОТ11–ОТ12–ОТ13-ОТ14)“ по Регулационният план на град Троян. Да се даде решение за заустване на водите от съществуващ дренаж и повърхностни такива чрез проектиране на подходящи съоръжения (Улични оттоци, водостоци и други).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Троян.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектантският колектив да предложи технически проект „Изграждане на дъждовна канализация за отводняване на част от улица „Нейчо Войвода“ (ОТ11–ОТ12–ОТ13-ОТ14)“ по Регулационният план на град Троян. Изпълнението на поръчката следва да е изцяло съобразено с Проектното задание на Възложителя и да съдържа следните проектни части: геодезия, канализация, ПБЗ, План за управление на строителните отпадъци.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Наличие на валидната полица за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на проектанта за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава валидната полица за застраховка „Професионална отговорност“, а в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, тези лица също следва да притежават валидни поименни полици за всеки един от проектантите.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има опит в иизпълнение на идентични или сходни на предмета на поръчката обекти, както и да разполага с минимално необходимите експерти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Под обхват „сходен“ с предмета на поръчката се разбира следва да се разбира услуга/услуги, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК съоръжения.

2.Участникът трябва да разполага със следните експерти:

— Ръководител на екипа — Инженер ВиК — ППП към професионална секция ГПК на КИИП;

— Инженер — Геодезист — ППП към професионална секция ГПГ на КИИП.

Участникът може да включи и други експерти, които смята за необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗУТ — лицата, които ще изпълняват обществена поръчка, следвада притежават необходимата проектантска правоспособност.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/03/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/07/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/03/2017
Местно време: 11:00
Място:

Постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация — Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 в Заседателната зала на трети етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 от ППЗОП възложителят предоставя информацията за другата част от поръчката, възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, а именно: предмет „Реконструкция на участък от общински път през с. Орешак (ул. „Стара планина“) — проект“; обем — изработване на Техническия проект в обхват от ОТ 1199 до ОТ 1264 на ул. „Стара планина“ по регулационния план на с. Орешак с дължина 2 886 м, съдържащ част: Транспортна, част: Геодезия, част: План по безопасност и здраве, част: Пожарна безопасност, част: План за управление на строителните отпадъци; прогнозна стойност — 13 333,33 лв. без вкл. ДДС; ел. преписка в профила на купувача е http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=165. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и условията по чл. 107 ЗОП. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят няма изискване към участник, избран за изпълнител, да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни условия на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2017