Diensten - 319235-2019

09/07/2019    S130

Hongarije-Boedapest: Uitvoeren van marktonderzoek

2019/S 130-319235

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_28360577
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Harangozó Márta
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 18963303
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nkoh.kormany.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686792019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686792019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: A Kbt. 5. § (1) b pont központi beszerző szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

II. Szakmai kutatások az MTÜ részére

Referentienummer: EKR000686792019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási keretszerződés a „Magyarország, mint turisztikai márka népszerűsítését célzó kampány hatékonyságának növelését támogató szakmai kutatások” tárgyban európai uniós (GINOP -1.3.5-15-2015-00001) forrásból

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 585 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
79311000 Uitvoeren van studies
79311200 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79311300 Analyseren van opiniepeiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: RO ROMANIA
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA, LENGYELORSZÁG, CSEHORSZÁG, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG, UK, OROSZORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA, USA és KÍNA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A nyertes ajánlattevőtől (AT) elvárt12 párhuzamosan zajló kutatási feladat (koncepció): (Az egyes feladatoknál a kutatás módszertana, mintanagysága, és kérdőív hossza percben)

I. Belföldi márka stratégia kutatás - CAPI N=3000 országos reprezentatív, a kérdőív hossza 30 perces, - Lakossági fókuszcsoportok 6 db, 8 fővel, a fókuszcsoportok hossza 90 perces

II. Külföldi márka stratégia kutatás - CAWI: küldő országbeliek körében végzett CAWI, N=1000, 20 perces kérdőívvel 11 országban. A kvóta meghatározásához szűrőkérdőív 18+ reprezentatív életkor szerint, kivéve Kína, Oroszország és USA ahol a legnagyobb küldő városokra fogunk koncentrálni. - Szakmai félig struktúrált mélyinterjúk: 60 perces félig struktúrált mélyinterjú, kiválasztott országonként három darab, az adott ország kiutazó turizmusát értő (nem feltétlenül adott országbeli) szakember, 11 országra vonatkozóan. Fókuszcsoport: 8 fős, 90 perces lakossági fókuszcsoportos kutatás, országonként három darab.

III. Belföldi kampány teszt és utómérés - Kreatív anyagok tesztje CAPI, N=500, 20 perc - A belföldi kampány értékelése és hatásvizsgálat CAPI, N=1000, 20 perc - Fókuszcsoportos kutatás: négy darab, 90 perces fókuszcsoport minél egyenletesebb eloszlásban, korban és nemben (8 fős).

IV. Külföldi kampány teszt és utómérés - CAWI: a kampány kreatív anyagainak tesztje CAWI, N=500, 20 perc. A mintának 18 éven felüli lakosságra vonatkozó életkor szerint reprezentatívnak kell lennie. A nagy népességű országok (Kína, Oroszország és USA) esetében a legnagyobb küldő városokra fogunk koncentrálni és elfogadjuk, hogy a minta nem lesz reprezentatív a teljes ország lakosságára. - Fókuszcsoportos kutatás: 8 fős, 90 perces lakossági fókuszcsoportos kutatás három darab országonként, 11 országban. - A kampány értékelése és hatásvizsgálat CAWI, N=500, 20 perc.. A kutatás adatfelvételének helyszíne: Ausztria, Csehország, Egyesült Királyság, Kína, Lengyelország, Németország, Oroszország, Románia, Franciaország, Hollandia, USA.

V. Gyógyturizmus kutatás (gyógyfürdők és orvosi turizmus kutatási részekkel) - CAPI N=2200, 15 perces kérdőív a belföldi lakosság körében - CAPI N=1100, 15 perces kérdőívvel a gyógyfürdőket látogató külföldiek között. - CAPI N=500, 15 perces kérdőívvel az orvosi turizmust igénybe vevő külföldiek között. -

VI. MICE kutatás CAWI N=250, 15 perc

VII. Utazás-szervezés és szállás kutatás CAPI N=1500, 15 perces kérdőív az Egyesült Királyságból idelátogatók között.

VIII. Infrastruktúra felmérés belépési pontok vizsgálata CASI vagy CAPI N=1200, 10 perces kérdőív az idelátogató külföldiek között.

IX. Bor és gasztronómiai kutatás CAPI N=2000, 30 perc, amely kiegészítve legalább CAPI N=300 önmagát borturistának nevező válaszadót tartalmaz (boost minta) (teljes elemszám: 2000 és 2300 között).

X. Attrakciók ügyfélelégedettség mérése CAPI N=3000 (belső feloszlás: N=1000 külföldi, N=2000 magyar), 10 perc

XI. Fesztivál és rendezvény kutatás CAPI N=3000 (belső feloszlás: N=2000 külföldi, N=1000 magyar), 10 perc.-

XII. KKV igényfelmérés - Mélyinterjú 60 perces 10 darab - CAPI N=500 30 perces kérdőív

A feladatok összesítve: kvantitatív 46 db, legalább 41 750 fős mintán, felmérésenként változó mintával és célcsoporttal. Kvalitatív összesen 119 kvalitatív fókuszcsoport (melyből 43 mélyinterjú és 76 db fókuszcsoport (egyenként 8 fős).

Felhívjuk AT figyelmét, hogy a 12 kutatási feladat az adatfelvételi időpont és elemzési időpont kivételével részben egy időben, egymással párhuzamosan valósul meg. A nyertes AT részletes feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses keretösszeg nettó 585 000 000,- HUF, mely összeg 70 %-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget a Magyar Turisztikai Ügynökség.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1 A felhívás III.1.3) pontjának M2) b) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2 A felhívás III.1.3) pontjának M2) c) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3 A felhívás III.1.3) pontjának M2) d) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. fiatal munkavállalók alkalmazása (fő) / Weging: 10
Prijs - Weging: 200
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 585 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/09/2019
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A teljesítési határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai befejezésének határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.3.5-15-2015-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek., Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek., Ptk. 6:155. § (1) bek., 2017. évi CL. tv. és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. von. rendelk. Utófinanszírozásos. Az EU-s támogatás intenzitása 85,000000 %. Az ajánlattétel, a kifizetés pénzneme: HUF. AK előleget biztosít legfeljebb 30 %-ig. A részszámlázás feltételei az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum

Benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni. Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. Változásbejegyzési eljárásról nyilatkozni szükséges az ajánlatban nemleges tartalom esetén is. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A nyilatkozatok megtételére a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(4). bekezdések rendelkezései irányadók. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a Kr. 16. §-ában foglaltakra is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladását megelőző 3 évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részét (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (piac,- és/vagy közvéleménykutatási szolgáltatások) származó, nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint

(11) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7), és (10) bekezdésében foglaltakra is.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: P1) Az adózott eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív vagy nulla volt. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését úgy alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (piac,- és/vagy közvéleménykutatási szolgáltatások) származó nettó árbevétele nem éri el a 400 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az AT-nek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)Korm. r.(tov.:Korm.r.) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ak által meghat. műszaki ill.szakmai alk. köv-nek. AK az alk. köv.-k előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát. AK Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívása esetén az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A Korm.r. 21.§(3)bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3évben teljesített, közb. tárgyából származó, az alkalmasság M1)pont a),b),c),d),e),és f)alpontja szerinti minimumkövetelményben meghat. referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Korm.r. 22.§(1)bek.b)pontja szerinti esetben)vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Korm.r. 22. § (1) bek.a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a)teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hónap és nap megjelölésével);b)szerződést kötő másik fél,c) szolgáltatás tárgya valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alk. minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),d)arra vonatkozó nyilatkozat,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában: - szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre; - a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata; - a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során. M3) Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. i) pontja szerint) Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbiak szerinti referenciák mindegyikével:

a) legalább egy olyan kvantitatív, kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatással, amely legalább 2250 fős, reprezentatív mintán készült (kor, nem, regionális elhelyezkedés szerint);

b) legalább egy darab, nemzetközi, legalább 7 országban egyszerre zajló kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatással, legalább országonként 750 fős mintán, legalább 15 perces kérdőíven;

c) legalább összesen 30 offline fókuszcsoportot tartalmazó, külföldi országokban végzett kvalitatív kutatás vagy kutatásokkal, amelyek fókuszcsoportonként legalább 6 főre kiterjednek;

d) legalább egy, valamely termék vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos elégedettség vizsgálattal, amely legalább 1000 fős reprezentatív mintán került elvégzésre;

e) legalább egy, kreatív kampányteszttel, amely legalább 1000 fős reprezentatív mintán került elvégzésre.

f) legalább egy, vállalati ügyfélmintán végzett kutatással, amely legalább 375 fős mintán került elvégzésre.

A referenciák tekintetében az átfedés megengedett, egy szerződésben több, a fenti a pontokban meghat. feladat teljesítése is igazolható. AK a 3 éven belül befejezett, és 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe a vizsgált időszak tekintetében azzal, hogy a fenti alk. minimumkövetelmény tetszőleges számú referenciával igazolható. A közös AT-ként teljesített referenciára a Korm.r. 22. § (5) bek. az irányadó.

M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:

a) 1 fő kutatásvezető, aki felsőfokú végzettségű és legalább 5 éves piac- és/vagy közvélemény-kutatási területen végzett kutatásvezetői tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken: kvantitatív és kvalitatív kutatási projektek vezetése; nagymintás adatfelvétellel készülő országos reprezentatív kvantitatív kutatások vezetése; boost mintával készülő kutatási terület; nemzetközi, legalább 7 országban egy időben zajló kutatási projektben való részvétel; ügyfélelégedettség mérés; kampány kutatás; vállalati B2B (business-t,o-business) kutatások,

b) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, valamint turizmus és országimázs kutatásokban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

c) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, valamint nemzetközi kutatásokban és országimázs kutatásokban szerzett tapasztalattal rendelkezik,

d) 1 fő statisztikus, aki felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves kutatóként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területen: nagymintás (2000 főt elérő) kutatások és/vagy nemzetközi (több külföldi országban egyszerre zajló) kutatások és/vagy elégedettségkutatások. Egy szakember egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg. A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.

M3)

CAPI vagy CAWI vagy CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) módszerű (vagy egyenértékű) kérdezés informatikai hátteret biztosító kérdőívszoftverrel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, le nem hívott keretösszeg 20 %-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződéskötés feltétele ISO/IEC 27001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében és az e-KR rendelet 15.§-ában leírtak szerint történik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-KR) – különös tekintettel a 2. § és 13. § (1)-(3) bekezdéseire – alapján. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.

2. AK nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

5. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés fordított arány, a 2. és a 3. részszempont esetén pontozás. Az egyes részszempontokhoz kapcsolódó alszempontok és azok súlyszámai a karakterkorlátra tekintettel a dokumentációban kerülnek megadásra.

6. AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az alábbiakban rögzíti a vállalás legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintjét: 2. részszempont esetén 0-4 fő, 3. részszempont valamennyi alszempontja esetén: 2-5 fő.

7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

8. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.2) P1) és III.1.3) M1) – M2) – M3)

10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részéről kerül megkötésre. (cím: H-1027 Budapest, Kacsa u. 15–27.; nemzeti azonosító: AK04825)

11. A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre nyújtja.

12. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.

13. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)

14. Az AK rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha AK a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. Az egyes kutatási feladatok szoros kapcsolatban állnak egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. A feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.

15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

16. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § -ában meghatározottak szerint.

VI. 3. További információk folyt.

17. AK a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum 11. pontja tartalmazza.

18.

Az ajánlati ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alszempontok:

1.1. Belföldi márka-stratégia kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)

1.2. Külföldi márka-stratégia kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 60)

1.3. Belföldi kampány teszt és utómérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)

1.4. Külföldi kampány teszt és utómérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 50)

1.5. Gyógyturizmus kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 15)

1.6. MICE kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)

1.7. Utazás-szervezés és szállás kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)

1.8. Infrastruktúra felmérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)

1.9. Bor és gasztronómiai kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)

1.10. Attrakciók ügyfél-elégedettség mérése vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)

1.11. Fesztivál és rendezvény kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 20)

1.12. KKV igényfelmérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)

19. Az ajánlathoz a fiatal munkavállaló esetén képzési tervet szükséges benyújtani szöveges formában az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019