Tjenesteydelser - 319238-2019

09/07/2019    S130    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Herlev: Ingeniørmæssig projektering

2019/S 130-319238

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Thorn Jensen
E-mail: helle.lagersted.jorgensen@herlev.dk
Telefon: +45 44527039

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109651047.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109651047.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109651047.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning vedr. stiforbindelse under S-banen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71320000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Herlev Kommune ønsker at etablere en stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær vest for Herlev station. I den forbindelse udbyder Herlev Kommune den tekniske rådgivning vedr. projektering af projektforslag og udbudsprojektering af hovedprojekt for etablering af stiforbindelsen, herunder underføringen under S-banen.

Dokumenter vedr. ansøgningsfasen kan ses under fanen: Filer

Dokumenter vedr. tilbudsfasen kan ses under fanen: Udbud

Vær opmærksom på at udbetingelserne både vedr. ansøgnings- og tilbudsfasen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109651047.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Herlev Kommune ønsker at etablere en stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær vest for Herlev station. I den forbindelse udbyder Herlev Kommune den tekniske rådgivning vedr. projektering af projektforslag og udbudsprojektering af hovedprojekt for etablering af stiforbindelsen, herunder underføringen under S-banen. Der skal udføres økonomiske overslag i hver fase.

I alt er der tale om 200-250 m rampet stiforbindelse med tilhørende støttevægge samt en stitunnel under den dobbeltsporede S- bane. Stiforbindelsen tilsluttes i den ene ende til Hørkær og i den anden ende til Engløbet. Begge vejtilslutninger indgår i projektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudt organisation og nøglemedarbejdere / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af rådgivningsprocessen / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2019
Slut: 16/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, jf. nr. 1-3 ovenfor. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante referencer i hver af de 3 referencekategorier, og at referencerne angår projekter, der er sammenlignelige med det udbudte projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have erfaring med tilsvarende projekter som er udført inden for de sidste 3 år:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Op til 5 referencer inden for:

— projektering, byggeledelse og tilsyn af sammenlignelige vej-/stianlæg,

— projektering, byggeledelse og tilsyn af sporbærende broer. Der lægges vægt på referencer fra 3. partsprojekter, dvs. projekter i Banedanmarks infrastruktur gennemført for anden bygherre end Banedanmark,

— ennemførelse af fuld CSM-proces efter Banedanmarks regler herfor og iht. infrastrukturbekendtgørelsen BEK661/2015.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019