Lieferungen - 319239-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Ploiești: Röntgengeräte

2023/S 101-319239

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI
Nationale Identifikationsnummer: 2844227
Postanschrift: Strada: Ipătescu Ana59, nr. 59
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100337
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Maria Mihaela Iordanescu
E-Mail: spitalschuller@yahoo.com
Telefon: +40 244523904
Fax: +40 0244596272
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalulmunicipalploiesti.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166371
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare, amplasare, punere in functiune si amenajare spatiu Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023-2844227-2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 18 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata. Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: Spitalul Municipal Ploiesti va raspunde complet tuturor solicitarilor de clarificari, o singura data, cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Spitalul Municipal Ploiesti va raspunde doar solicitarilor de clarificari transmise prin intermendiul SEAP pana la data limita stabilita.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 890 756.30 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

sediul Spitalului Municipal Ploiesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de furnizare. In acest sens se va vedea caietul de sarcini si anexa acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Criterii de performanta / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regasească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Operatorii economici (ofertanţi/ asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Informatii privind Oferta comuna (asocierea)

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională, precum și acordul de asociere, însoțit de Informații despre asociere, anexate la respectivul formular.

Asociații vor fi în solidar și individual responsabili pentru execuția contractului în conformitate cu termenii acestuia. Liderul asociației este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Contractele încheiate între liderul asociației și Asociați/ Subcontractanți vor deveni anexe la contractul încheiat între Entitatea Contractanta și acesta.

Informații privind Susținerea unui/unor terț/ terți

Ofertantul are obligația de a preciza informații privind susținerea de terță parte.

Ofertantul va completa DUAE cu informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele ferme al tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator/terții sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, însotit de documentele solicitate prin Angajament, Anexe la Formular.

•Ofertantul va prezenta odata cu DUAE Angajamentul de sustinere insotit de documente, care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: Maria Mihaela IORDĂNESCU – manager Spital Municipal Ploiesti, Dr. Manuela CRIVĂȚ - Medic specialist oncologie medicala, Dr. Ortansa Maria OPREA - Medic primar radioterapie, Marilena MUSCA – Director financiar contabil, Andrei SANDU - consilier juridic, Lucia ANISIA – expert Birou achizitii publice, Ana-Maria ANDREI - din partea S.C. A.M.A. CONSULTING & DEVELOPMENT STRATEGIES S.R.L. (prestatorul de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru derularea procedurii)

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta 1. Pentru demonstrarea capacității juridice, în vederea executării acordului cadru care urmeaza a fi atribuit, orice operator economic care depune oferta trebuie să dovedeasca o forma de înregistrare / atestare, în conformitate cu cerintele legale din țara în care este stabilit, din care să reiasă că acesta este legal constituit și că NU se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

Modalitate de îndeplinirea a cerintei: Având în vedere dispozitiile Art. 172, alin. (5) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „toate cerințele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractanta trebuie să aibă legatură cu obiectul acordului cadru, operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească că au capacitatea de exercitare a activității profesionale în ceea ce priveste realizarea activitaților economice care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea prin care este demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE va fi completat în mod distinct și furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant / asociați / terți susținători/ subcontractanti.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. pentru persoanele juridice / fizice române: se va prezenta certificatul constatator emis de ONRC - Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, în copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul”, care să ateste domeniul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondenta în codul / codurile CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale / valide la data prezentării acestuia;

2. pentru persoanele juridice / fizice straine: documente echivalente, legal emise în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul, care sa fie relevante în dovedirea formei de inregistrare / de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional, ce se vor prezenta in original, insotite de o traducere legal autorizata in limba româna; si în cazul persoanelor fizice / juridice straine, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in domeniul / domeniile de activitate inscrise în documentele prezentate, iar informațiile continute în acestea trebuie sa fie reale / actuale / valide, la data prezentarii lor.

Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie să dovedească faptul că partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniul / domeniile de activitate inscrise în documentele prezentate pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activității profesionale.

Cerinta 2. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si proportia de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Subcontractantii vor completa propriul DUAE.

Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

Cerinta 3. Informatii privind asociatii - Se completeaza DUAE conform prevederilor Art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de Art 164 din Legea 98/2016, Art. 165 din Legea nr. 98/2016 si Art. 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere, conform modelului orienativ pus la dispozitie si care trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la ponderile fiecarui asociat si la responsabilitatile fiecaruia. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art 193 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Note:

- Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

- Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

- Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) clasat pe primul loc.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si proportia de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatÎn conformitate cu dispozițiile art. 178 și ale art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016: operatorul economic va face dovada ca în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au livrat produse similare, la nivelul unuia sau a maxim 2 contracte, a căror valoare cumulată sa fie de minim: 1.890.756,30 lei fara TVA, cu indicarea valorilor fara TVA, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi astfel încât Autoritatea contractantă să se asigure că operatorii economici deţin resursele tehnice şi experienţa necesară pentru a executa contractul de achiziţie publică la un standard de calitate corespunzător.Prin produse similare se înțelege acele produse care sunt destinate unor utilizări identice sau similare, respectiv se va intelege produse din categoria aparatelor de radiologie.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSistemul de Management al Calitatii ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principală ce face obiectul contractului, care sa permita atat prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cat si alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Subcontractantii vor completa propriul DUAE.Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, beneficiarul si datele de contact ale acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul in care obiectul contractului invocat drept experienta similara contine produse care nu sunt similare sau de complexitate superioara cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, trebuie mentionat CLAR si fara ECHIVOC in DUAE produsele care pot fi luate in calcul cat si experienta similara, conditie obligatorie de a fi indeplinita prin DUAE prezentat.Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, fara a se limita la acestea:- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;-recomandări;-alte documente echivalente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu Art. 182 din Legea nr.98/2016.Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa cu informatii aferente in DUAE, urmand sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii, bazat pe seriile de standarde europene relevante (ISO 9001 sau echivalent), certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat de AC.Documentele justificative (certificatul) care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

COMISIA DE EVALUARE SI EXPERT COOPTAT

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii: A.C. va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și la eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea respectivelor decizii. În cadrul comunicării, autoritatea contractantă va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate. Autoritatea contractantă va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale; pt. fiecare ofertă respinsă, se vor explica motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neadecvată şi / sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini; b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică. Fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la lit.a) și b) li se va comunica data-limită până la care au dreptul de a depune contestație. A.C. are dreptul de a nu comunica anumite informații, dar numai în situația în care divulgarea acestora: i) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; ii) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia. Comunicarea prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite prin mijloace electronice, la rubrica dedicată fiecărui op. ec., a sistemului informatic SEAP.

2. Instrucțiuni privind anularea procedurii de atribuire: A.C. are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului și numai în următoarele cazuri: a) au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile și/sau neconforme; b) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțeleg următoarele: i) criteriile de calificare și selecție și/sau criteriul de atribuire și/sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul anunțului de participare precum și în documentația de atribuire au fost modificați; ii) pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor. Prin excepție de la situatțiile mai sus invocate, A.C. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai în cazurile enumerate mai jos și numai dacă ia această decizie, de regulă, fie înaintea datei limită de depunere a ofertelor sau, după caz, înaintea datei transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire, dar, oricum, înainte datei de încheiere a contractului: fie ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care respectivul organism dispune eliminarea unora sau altora din informațiile/din specificațiile tehnice, economice sau financiare introduse în anunțul de participare sau în DA, ori în alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; fie atunci când autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării achiziției sau nu mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situații nu trebuie să se datoreze unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris prin intermediul platformei informatice SEAP, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare, conform art. 213, alin. (2) din Lege.

3. Instructiuni privind semnarea contractului de achiziţie: Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție publică de produse cu ofertantul desemnat câștigător, cu oferta acceptată, în perioada de valabilitate a ofertelor, în termen de 11 zile începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii interesaţi, prin mijloacele de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice. Astfel, autoritatea contractanta va acorda, ofertanților, termenul legal de 10 zile pt. formularea eventualelor contestații administrative, conform art. 8, alineatul (1), lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

4. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta la sediul autoritatii contractante ORDA, în termenul precizat in invitația pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă, care nu poate fi mai mic de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Dacă ofertantul desemnat câștigător nu se prezinta pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar A.C. va reține, în favoarea sa, garanția de participare.

5. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire).

În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”.

În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Lege 101/2016, cu modificarile si completarie ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI
Postanschrift: ORAS PLOIESTI,STR AUREL VLAICU NR 6
Ort: Ploiesti
Postleitzahl: 100583
Land: Rumänien
E-Mail: anisialucia@yahoo.com
Telefon: +40 766050583
Internet-Adresse: www.spitalulmunicipalploiesti.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023