Services - 319372-2023

26/05/2023    S101

Poland-Koszalin: Street-cleaning and sweeping services

2023/S 101-319372

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postal address: ul. Szczecińska 31
Town: Koszalin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 75-122
Country: Poland
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Telephone: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Internet address(es):
Main address: www.zzdw.koszalin.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SPRZĄTANIE ULIC W MIASTACH W CIĄGACH DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W DRAWSKU POMORSKIM

Reference number: ZZDW-6.381.128.2021.8.3.3
II.1.2)Main CPV code
90610000 Street-cleaning and sweeping services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Czaplinek

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

miejscowość Czaplinek (droga wojewódzka nr 163 i 177)

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Zadanie obejmuje:

1) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie,

2) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników,

3) oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałej powierzchni pasa drogowego – tereny zielone,

4) opróżnianie koszy na śmieci,

5) mechaniczne koszenie terenów zielonych,

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 36
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 255-675283

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZZDW-6.381.128.2021.8.3.1
Lot No: 1
Title:

Czaplinek

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab
Postal address: Dzwonowo 20A
Town: Człopa
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 78-630
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 196 650.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia 01.01.2022r.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/05/2023

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90610000 Street-cleaning and sweeping services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

miejscowość Czaplinek (droga wojewódzka nr 163 i 177)

VII.1.4)Description of the procurement:

Zmiana obejmuje:

1) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie,

2) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników,

3) oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałej powierzchni pasa drogowego – tereny zielone,

4) opróżnianie koszy na śmieci,

5) mechaniczne koszenie terenów zielonych,

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 36
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 220 051.35 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab
Postal address: Dzwonowo 20A
Town: Człopa
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 78-630
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmiana wprowadzona aneksem do umowy obejmuje zwiększenie wartości zamówienia do kwoty 237 655,46 PLN brutto

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W czasie trwania umowy Wykonawca złożył wniosek dotyczący zmiany postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia. Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodował znaczne podwyższenie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Z uwagi na gwałtowny wzrost cen jednostkowych zawartych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, Zamawiający uznał wniosek za zasadny. Strony ustaliły, iż wzrost jednostkowych cen usług wynosić będzie 11,9% w stosunku do ceny obowiązującej przed podpisaniem aneksu.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 196 650.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 220 051.35 PLN