Dienstleistungen - 319387-2022

14/06/2022    S113

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2022/S 113-319387

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-270221)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Rykaczewska
E-mail: monika.rykaczewska@policja.gov.pl
Tel.: +48 4772119-81
Faks: +48 4772118-57
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków

Numer referencyjny: 72/Cag/22/MR
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-270221

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/09/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: