Usługi - 319405-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Profesjonalne usługi komputerowe

2020/S 130-319405

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Głowacka-Chłopaś
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.imgw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i Euros

Numer referencyjny: WZP-262-23/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72590000 Profesjonalne usługi komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych, będących własnością Zamawiającego:

1) Grad – wykorzystywanego dla obliczeń numerycznych modeli prognozy pogody Cosmo i WRF oraz innych zadań jak testowanie nowych wersji tych modeli i obsługi innych aplikacji niezbędnych dla realizowania zadań przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełnioną przez IMGW-PIB;

2) Euros – wykorzystywanego dla obliczeń numerycznego modelu prognozy pogody Aladin oraz innych zadań jak testowanie nowych wersji tego modelu i obsługi innych aplikacji niezbędnych dla realizowania zadań przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełnioną przez IMGW-PIB,

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne,

2) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla sprzętu,

3) przeprowadzenie warsztatów z administrowania sprzętem i jego elementami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prace wstępne.

a) Wykonawca w 3 dni od dnia podpisania umowy przystąpi do przeglądu zainstalowanych i pracujących u Zamawiającego klastrów Grad i Euros. Przegląd zostanie wykonany w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Wszystkie prace związane z przeglądem nie będą utrudniały operacyjnego działania klastrów. Po zakończeniu przeglądu Wykonawca przedstawi raport z przeglądu dla obu klastrów, który będzie obejmował:

— wnioski z analizy poprawności funkcjonowania systemów,

— weryfikację poprawności dokumentacji technicznych,

— weryfikację zainstalowanych licencji oraz informacje o czasie ich obowiązywania i czasie wygaśnięcia wsparcia technicznego przez producenta,

— weryfikację potrzeb dla systemu monitoringu i przekaże pisemne rekomendacje dla jego rekonfiguracji,

— weryfikację sposobu działania klastrów, w tym usług logowania użytkowników, backupu uruchamiania zadań obliczeniowych, systemu kolejkowego itp.

Usługa wsparcia.

a) Wykonawca najpóźniej w 3 dni od dnia podpisania umowy przystąpi do świadczenia usługi wsparcia serwisowego dla klastrów obliczeniowych Grad i Euros. W ramach usługi wsparcia Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania klastrów w najlepszym możliwym stanie technicznym, umożliwiającym wykonywanie zadań obliczeniowych modelu Cosmo, WRF i Aladin w szczególności zapewni:

— diagnozowanie awarii klastrów,

— naprawę lub wymianę uszkodzonych podzespołów klastrów, przy czym poniesie wszystkie związane z tym koszty,

— diagnozowanie awarii oprogramowania systemowego,

— prawidłową konfigurację sprzętu i oprogramowania,

— wprowadzanie zmian w konfiguracji serwerów zarządzających, węzłów obliczeniowych i innych elementów klastra, o ile te będą niezbędne, do realizacji zadań klastra,

— odpowiednią współpracę z pracownikami Zamawiającego (administratorami i pracownikami merytorycznymi),

— w przypadku awarii klastra, Wykonawca będzie odpowiedzialny za przywrócenie klastra do pracy operacyjnej.

Przeprowadzenie warsztatów.

Wykonawca w każdym roku trwania umowy, w siedzibie Zamawiającego przeprowadzi dodatkowe warsztaty dla zespołu Zamawiającego (dla grup nie przekraczających 6-ciu osób) z administrowania klastrem i jego elementami ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji oprogramowania w wymiarze 120 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w stanowiących jego integralną część załącznikach do SIWZ, w tym:

— Załącznik nr 1.1 – Dokumentacja powykonawcza klastra Grad,

— Załącznik nr 1.2 – Dokumentacja powykonawcza klastra Euros.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek 1:

Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – trwającą co najmniej 18 miesięcy usługę wsparcia dla klastra obliczeniowego, składającego się co najmniej 100 węzłów, w tym przynajmniej dwóch węzłów zarządzających i środowiska wirtualnego, a usługa ta obejmowała utrzymanie:

— serwerów obliczeniowych i zarządzających,

— sieci (obliczeniowe i dostępowe),

— klastrowego systemu plików (np. Lustre),

— managera kolejkowania zadań obliczeniowych,

— systemów operacyjnych.

Zamawiający przez klaster obliczeniowy rozumie klaster w którym spełnione są łącznie następujące wymogi:

— poszczególne węzły klastra (komputery) mogą pracować nad odrębnymi podzadaniami pojedynczego dużego zadania obliczeniowego, a podzadania te są automatycznie rozdzielane przez mechanizm zaimplementowany na tym klastrze (np. MPI),

— klaster wyposażony jest w klastrowy system plików (np. Lustre),

— w klastrze do połączenia poszczególnych węzłów klastra wykorzystana jest sieć InfiniBand.

Warunek 2:

Wykonawcy, którzy wskażą, że mają skierowany do realizacji zamówienia zespół specjalistów:

— minimum jeden specjalista z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania infrastrukturą klastra obliczeniowego składającego się z co najmniej 50 węzłów obliczeniowych,

— minimum jeden specjalista z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania macierzą dyskową i klastrowym systemem plików (np. Lustre),

— minimum jeden specjalista z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania systemami operacyjnymi klastra obliczeniowego składającego się co najmniej z 50 węzłów obliczeniowych oraz dwóch węzłów zarządzających,

— minimum jeden specjalista z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania środowiskiem wirtualnym OpenSource,

— minimum jeden specjalista z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania sieciami FC i InfiniBand,

— minimum jeden specjalista z co najmniej rocznym doświadczeniem w instalacji i konfiguracji kompilatorów oraz serwera licencji firmy Intel.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje

W szczególności sytuacje, wymienione w § 14 i § 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Podleśna 61, sala im. G. Narutowicza, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w cz. III. 1.3 nin. ogłoszenia. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej – formularz stanowi zał. nr 2 do SIWZ,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy; dokument należy złożyć w terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy (zał. nr 4 do

SIWZ).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

Lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VI SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 PLN. Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020