Usługi - 319440-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Usługi badawcze

2020/S 130-319440

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ada Pisarska
E-mail: ada.pisarska@mazovia.pl
Tel.: +48 223141669
Faks: +48 223141670

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Numer referencyjny: RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”. Celem badania jest ocena ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 131 466.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Ewaluacja zostanie przeprowadzona w 2020 r. i służyć będzie weryfikacji trafności i spójności projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (dalej RIS Mazovia 2030). Badanie powinno udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze wskazane przez Zamawiającego, zgrupowane w ramach 7 obszarów badawczych:

1. ocena trafności projektu RIS Mazovia 2030;

2. ocena spójności wewnętrznej projektu RIS Mazovia 2030;

3. ocena spójności zewnętrznej projektu RIS Mazovia 2030;

4. ocena procesu aktualizacji projektu RIS Mazovia 2030;

5. ocena systemu wdrażania (realizacji) oraz systemu monitoringu i ewaluacji;

6. ocena możliwości osiągnięcia zakładanych celów projektu RIS Mazovia 2030;

7. ocena zastosowanego podejścia do inteligentnej specjalizacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja badania / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 131 466.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.11.01.00-14-0003/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie z terminami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji w sekcji harmonogram realizacji i produkty zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

§1.Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące zdolności zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w szczególności:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował minimum: – jedną ewaluację o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była strategia regionalna lub regionalny program operacyjny lub działanie/ działania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego; lub – jedną ewaluację o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była strategia krajowa lub ogólnokrajowy program operacyjny lub działanie/ działania realizowane w ramach ogólnokrajowego programu operacyjnego;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej:

a) kierownikiem zamówienia, który musi wykazać się doświadczeniem w roli kierownika co najmniej 2 ukończonych projektów badawczych, spełniających łącznie następujące warunki: – o wartości minimum 150 000,00 PLN zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; – 1 z ww. projektów był ewaluacją strategii o zasięgu co najmniej regionalnym lub ewaluacją co najmniej regionalnego programu operacyjnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca na czas trwania realizacji zamówienia zatrudnił osobę pełniącą rolę Kierownika Zamówienia na podst. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

b) ekspertem ds. monitorowania posiadającym następujące kwalifikacje (łącznie): – brał udział w charakterze eksperta lub członka zespołu badawczego w realizacji co najmniej 4 projektów badawczych o charakterze społeczno-gospodarczym i ekonomicznym z wykorzystaniem badań jakościowo-ilościowych oraz interpretacji danych lub analiz porównawczych, wykorzystujących wskaźniki finansowe i pozafinansowe, wśród których co najmniej 2 dotyczyły monitorowania gospodarki, w których był odpowiedzialny m.in. za interpretację danych pochodzących z badań jakościowych, – jest autorem/współautorem co najmniej 3 publikacji w zakresie monitorowania rozwoju gospodarki;

c) 4 ekspertami ds. merytorycznych, z których każdy musi spełniać poniższe warunki (łącznie): – brał udział w charakterze eksperta merytorycznego w przynajmniej 4 ukończonych zamówieniach dotyczących doradztwa podczas tworzenia lub aktualizacji strategii rozwoju województwa/powiatu/gminy lub regionalnej strategii innowacji lub strategii krajowej lub krajowego/regionalnego programu operacyjnego, o wartości minimum 30 000,00 PLN każde, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

— jest autorem/współautorem co najmniej 3 publikacji w zakresie rozwoju regionalnego/polityki innowacyjności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyższych funkcji. Przedstawione powyżej wymagania względem zespołu badawczego stanowią minimum. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zespołu badawczego o dodatkowych uczestników oraz o dodatkowe zadania do realizacji kierownikowi projektu lub ekspertowi.

Z uwagi na konieczność wykorzystania i oceny w przedmiotowym zamówieniu produktów wcześniej realizowanego zamówienia na wykonanie „usługi eksperckiej w formie doradztwa strategicznego w zakresie aktualizacji regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza” w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, symbol RF-II-WSI.ZP.U.272.46.2019.AS, w niniejszym post. wykluczony jest udział ekspertów zaangażowanych w realizację tego zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków udziału w postępowaniu.

5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o kt. mowa w §1 ust.1 pkt 1 i 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 1843 r. ze zm.), zwanej w głoszeniu Pzp.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

§ 2. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału, o których mowa w sekcji III 1.2 ogłoszenia oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

§3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę z załącznikami wraz z oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ)Wykonawca składa wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego zgodnie z sekcją I.3 ogłoszenia. Wykonawca w części IV JEDZ wypełnia wyłącznie sekcję α nie wypełniając sekcji A–D części IV.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia JEDZ zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przesyła – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębne, wypełnione i podpisane przez te podmioty, JEDZ.

4. Wykonawca,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.2 ogłoszenia Zamawiający żąda:

1) wykazu usług;

2) wykazu osób.

7. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

4) oświadczenia własne Wykonawcy określone w specyfikacji.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7 ogłoszenia zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składane jest z ofertą wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega dokumentów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 1–2 i 4.

12. Oświadczenie Wykonawcy, JEDZ, składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

13. Dokumenty lub oświadczenia inne niż JEDZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 13, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

15.Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo,opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogł., sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

2. Okoliczności uzasadniające zmiany ogólnych warunków umowy, w tym terminu realizacji, zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy stanowiącym załącznik 3 do specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Do oferty za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego należy dołączyć, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą:

1) wykaz dodatkowych (ponad określone w SOPZ) uzasadnionych źródeł danych dotyczących zamówienia;

2) wykaz dodatkowych metod/technik badawczych, jakie Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać w trakcie realizacji zamówienia, wraz z uzasadnieniem;

3) opis koncepcji badania, w tym opis koncepcji opracowania analizy;

4) wykaz zadeklarowanych do przedstawienia w raporcie dobrych praktyk pobudzania gospodarki regionalnej w sytuacji wywołanej epidemią SARS_CoV 2 (COVID-19);

5) wykaz zadeklarowanych do przedstawienia w raporcie efektywnych i sprawdzonych sposobów aktywizowania aktorów regionalnego systemu innowacyjności w prace związane z aktualizacją, wdrażaniem i monitorowaniem RIS 2030;

6) opis stopnia uwzględnienia w koncepcji badania oraz prezentacji wyników badania podziału statystycznego Mazowsza na dwa regiony statystyczne NUTS 2;

7) opcjonalnie – dodatkowe zadania przydzielone do realizacji kierownikowi projektu, ekspertowi ds. monitorowania lub ekspertowi/ekspertom ds. merytorycznych.

Powyższy dokument podlegać będzie ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w § 15 ust. 5 specyfikacji, dlatego też Zamawiający wymaga, aby zawierał elementy odpowiadające poszczególnym podkryteriom.

2. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jednocześnie fakt zastosowania klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty umieścić w osobnym pliku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Szacunkowa wartość określona w sekcji II.1.5 i II.2.6 ogłoszenia dotyczy przedmiotowego zamówienia na „usługę przeprowadzenie ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku” w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO województwa mazowieckiego na lata 2014–2020. Plan Kosztów RIS – plan działań pomocy technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM – wartość zadania: koszty zakupu danych oraz prowadzenia badań diagnostycznych, w tym ewaluacji wpływu inteligentnych specjalizacji na gospodarkę regionu wynosi łącznie 1 335 000 PLN brutto.

3. Skróty: specyfikacja/SIWZ – oznacza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia; Pzp/ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020