Diensten - 319451-2022

14/06/2022    S113

Nederland-Rotterdam: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2022/S 113-319451

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 108-305116)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Jennyfer Spencer
E-mail: j.spencer@rotterdam.nl
Telefoon: +31 610636594
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=201715

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Huiselijk geweldarrangementen deel 3

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AANKONDIGING MARKTCONSULTATIE HUISELIJK GEWELDARRANGEMENTEN DEEL 3

De gemeente Rotterdam wenst Huiselijk Geweldarrangementen in te kopen waarin een combinatie gevormd wordt van jeugdhulp en  Wmo-maatwerkondersteuning. Op deze manier kan het hele gezin geholpen worden en staat de veiligheid van de gezinsleden centraal.

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente voor een derde keer een schriftelijke marktconsultatie. De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De marktconsultatiedocumenten zijn op woensdag 8 juni 2022 via deze tender gepubliceerd.  De reactie op de vragen van de Gemeente dient u vóór de datum zoals bepaald in het tabblad 'planning' in te dienen via de berichtenmodule.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 108-305116

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

AANKONDIGING MARKTCONSULTATIE HUISELIJK GEWELDARRANGEMENTEN DEEL 3

De gemeente Rotterdam wenst Huiselijk Geweldarrangementen in te kopen waarin een combinatie gevormd wordt van jeugdhulp en  Wmo-maatwerkondersteuning. Op deze manier kan het hele gezin geholpen worden en staat de veiligheid van de gezinsleden centraal.

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente voor een derde keer een schriftelijke marktconsultatie. De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De marktconsultatiedocumenten worden naar verwachting in week 23 via deze tender gepubliceerd. 

De reactie op de vragen van de Gemeente dient u vóór de datum zoals bepaald in het tabblad 'planning' in te dienen via de berichtenmodule.

Te lezen:

AANKONDIGING MARKTCONSULTATIE HUISELIJK GEWELDARRANGEMENTEN DEEL 3

De gemeente Rotterdam wenst Huiselijk Geweldarrangementen in te kopen waarin een combinatie gevormd wordt van jeugdhulp en  Wmo-maatwerkondersteuning. Op deze manier kan het hele gezin geholpen worden en staat de veiligheid van de gezinsleden centraal.

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente voor een derde keer een schriftelijke marktconsultatie. De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De marktconsultatiedocumenten zijn op woensdag 8 juni 2022 via deze tender gepubliceerd.  De reactie op de vragen van de Gemeente dient u vóór de datum zoals bepaald in het tabblad 'planning' in te dienen via de berichtenmodule.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De marktconsultatiedocumenten worden in week 23 (2022) gepubliceerd.

Te lezen:

De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

De marktconsultatiedocumenten is op woensdag 8 juni 2022 gepubliceerd.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: