Usługi - 319455-2015

Wyświetl widok skrócony

11/09/2015    S176    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Suchy Dąb: Usługi związane z odpadami

2015/S 176-319455

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Suchym Dębie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5931090485
Adres pocztowy: Gdańska 17
Miejscowość: Suchy Dąb
Kod pocztowy: 83-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
Osoba do kontaktów: Magdalena Trociewicz
E-mail: magdalena.trociewicz@suchy-dab.pl
Tel.: +48 586828620
Faks: +48 586828620

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.suchy-dab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy (w tym mieszanych) oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy także: wyposażenie punktów na terenie gminy Suchy Dąb w odpowiednie pojemniki, w których będą gromadzone baterie, leki; zorganizowanie objazdowych zbiórek odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów zielonych ( biodegradowalnych).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości przekraczającej 207 000 EUR dla usług.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN.
7.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 275 z późn. zm.).
7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta bankowego: 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy.
7.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 7.2. lit. b) –e), zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, pok nr 1, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
7.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, z zastrzeżeniem ppkt 7.8, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ppkt 7.12.
7.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 7.7. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ustala się termin płatności faktur na 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze na podstawie wzoru umowy stanowiącą Część II do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
— Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika. Pełnomocnik reprezentuje ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentuje ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
— W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,
— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana będzie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę,
— Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
opisanych w pkt 6.2. przez Zamawiającego oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej Pzp.
6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
6.2.1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności wydane na podstawie ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), t.j.: zezwolenie na zbieranie i transport odpadów w zakresie wymienionych kodów:
l.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 15 01 04 Opakowania z metali
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
6. 15 01 07 Opakowania ze szkła
7. 16 01 03 Zużyte opony
8. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
9. 17 01 02 Gruz ceglany
10. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
11. 20 01 01 Papier i tektura
12. 20 01 02 Szkło
13. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
14. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
15. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
16. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
17. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
18. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
19. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20. 20 01 36* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
21. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
22. 20 01 40 Metale
23. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
24. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
25. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
26. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
27 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
6.2.2. Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1399 z późniejszymi zmianami), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
6.2.3. Posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
6.2.4. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia t.j. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonywał lub wykonuje usługi odbierania odpadów z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych odpadów w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co najmniej 700 Mg odpadów, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
6.2.5. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych
a) Do odpadów komunalnych zmieszanych – co najmniej dwoma pojazdami z funkcją kompaktującą co najmniej 3 razy, dostosowanymi na drogi nieutwardzone;
b) Do odpadów selektywnie zebranych – co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, dostosowanymi na drogi nieutwardzone, w tym jeden pojazd typu hakowiec;
c) Co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
d) Co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbiór odpadów z terenów trudnodostępnych tj. wąskie drogi, drogi o nawierzchni gruntowej i inne miejsca, do których dojazd może stanowić problem dla typowego pojazdu odbierającego odpady;
e) Bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Suchy Dąb lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi być wyposażona w urządzenia do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania.
6.2.6. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN.
6.2.7. Wykaże średni przychód roczny za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
6.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.3.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
6.3.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
6.3.3 Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wymagane przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) w zakresie wymienionych kodów:
l.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 15 01 04 Opakowania z metali
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
6. 15 01 07 Opakowania ze szkła
7. 16 01 03 Zużyte opony
8. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
9. 17 01 02 Gruz ceglany
10. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
11. 20 01 01 Papier i tektura
12. 20 01 02 Szkło
13. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
14. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
15. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
16. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
17. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
18. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
19. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20. 20 01 36* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
21. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
22. 20 01 40 Metale
23. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
24. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
25. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
26. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
27. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
6.3.4. Wykaz usług wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
a) Dowodami, o których mowa w pkt. 6.3.4. są:
— poświadczenia lub
— oświadczenia Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
b) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. 6.3.4 lit a) – może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).
c) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.3.4. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów opisanych w pkt 6.3.4. lit. a).
6.3.5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.5. niniejszej specyfikacji muszą być:
1) Wykaz pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 6.2.5. SWIZ, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWIZ
2) Oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 6.2.5. lit e) SWIZ, (zgonie z treścią załącznika nr 5a), że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Suchy Dąb lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Suchy Dąb na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny oraz dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami na terenie bazy magazynowo-transportowej, do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania. W oświadczeniu należy podać miejsce gdzie baza jest lub będzie zlokalizowana oraz załączyć opis.
6.3.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca lub podmiot, na których zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
6.3.7. Rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców/podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający roboty oraz zobowiązania i należności, za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres;
6.3.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
6.3.9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3.10. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz Sładek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3.11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.13. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
6.3.14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.7., 6.3.8., 6.3.9., 6.3.11., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.10. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.16. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.13 i 6.3.14, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem;
6.3.17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.7. – 6.3.15., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
6.3.18. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.3.19. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość zamówienia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE.
6.3.20. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.3.21. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
6.3.22. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ;
6.3.23. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 31 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 6.1. w SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN,
— Wykaże średni przychód roczny za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1. w SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych
a) Do odpadów komunalnych zmieszanych – co najmniej dwoma pojazdami z funkcją komaktującą co najmniej 3 razy, dostosowanymi na drogi nieutwardzone;
b) Do odpadów selektywnie zebranych – co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, dostosowanymi na drogi nieutwardzone, w tym jeden pojazd typu hakowiec;
c) Co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów be funkcji kom aktującej;
d) Co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbiór odpadów z terenów trudnodostępnych tj. wąskie drogi, drogi o nawierzchni gruntowej i inne miejsca, do których dojazd może stanowić problem dla typowego pojazdu odbierającego odpady;
e) Bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Suchy Dąb lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi być wyposażona w urządzenia do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty brutto. Waga 95

2. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK.271.1.MT.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.10.2015 - 10:15

Miejscowość:

Suchy Dąb.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych – odwołanie do Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w wymienionym dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
— 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.9.2015