Услуги - 319511-2017

12/08/2017    S154

България-София: Научни изследвания

2017/S 154-319511

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 29559798
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“.

II.1.2)Основен CPV код
73110000 Научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 425 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73110000 Научни изследвания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническото предложение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 425 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за правоспособност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Б.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася за обединението като цяло, а документите, чрез които това се доказва, се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран общ оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Б.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сума равна на частта от нетните приходи от услуги, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (пар. 2, т. 67 ДР ЗОП). За целите на изчисляване на нетните приходи от услуги, под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка“ следва да се разбира Дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за специализиран оборот се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите, чрез които това се доказва се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран специализиран оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Документи: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на един или няколко от следните документи: 1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В.1. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на описаните в техническите спецификации задачи и задължително да посочи като минимум следните ключови експерти:

1. Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС, Хидрология, Екология или еквивалентна;

— 7 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта като ръководител на проект/договор/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Ключов експерт № 2: Хидробиолог.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, в областта на биология и/или екология или еквивалентна;

— минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

3. Ключов експерт № 3: Хидролог.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС или Хидрология или еквивалентна;

— минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

4. Неключови експерти.

4.1. Кандидатът следва да предложи в екипа си неключови експерти според разработената стратегия за изпълнение на поръчката, които да са взели участие в поне 1 от следните дейности:

— теренни проучвания за избор на подходящи пунктове/участъци за провеждане на хидрологичен, морфологичен и хидробиологичен мониторинг;

— планиране и извършване на хидрологични и морфологични изследвания и оценка;

— извършване на анализи и оценки за състоянието на повърхностните води;

— изготвяне на методики за оценка на екологично състояние на повърхностни водни тела по нормативно дефинираните елементи за качество;

— оценка на нарушенията в оттока, причинени от антропогенна намеса, оценка на нарушенията в непрекъснатостта на реките (речния континуум), причинени от изграждането на изкуствени напречни миграционни бариери, възпрепятстващи миграциите на рибите и нарушаващи наносния режим, оценка на нарушенията в морфологията на реките, причинени от изграждането на различни ХТС, корекции, андигиране, изземване на инертни материали и т.н., валидиране на методики за оценка на екологично състояние със съществуващи данни за биологични елементи за качество за повърхностни водни тела, където е оценено екологичното състояние по БЕК.

4.2. Предложените неключови експерти трябва да притежават висше образование, степен „бакалавър“ или по-висока, в областта, в която попада задачата, за която са предложени.

4.3. Предложените неключови експерти следва да са взели участие в минимум един успешно завършен проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

4.4. Предложеният екип от неключови експерти общо следва да покрива всички от изброените по-горе дейности.

4.5. Не се допуска едно и също лице да заема едновременно две (ключова и неключова) експертни позиции.

Обстоятелствата по т. В.1. (1–4) се декларират от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6.

В.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, в рамките на последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под идентични с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги по изпълнение на програми за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

(Продължение) Под сходни с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/09/2017
Местно време: 14:30
Място:

ИАОС, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, стая № 101.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето за офертите е публично, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, за което следва да представят на комисията заверено пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „1. На основание чл. 101, ал. 10 от ЗОП декларирам, че участвам само в 1 обединение“.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „2. На основание чл. 101, ал. 9 от ЗОП декларирам, че не участвам в обединение и не съм дал съгласие да бъда подизпълнител на друг участник в процедурата“.

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо 1 или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл. 56 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Възложителят няма да отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата, когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в 1 и съща процедура.

Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.

Други основания за отстраняване от участие: чл. 107 ЗОП, чл. 55, ал. 1 ЗОП.

Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата за офериране. Участник, предложил по-висока цена, ще бъде отстранен като неотговарящ на предварително обявените условия на поръчката.

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на сключения договор за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка. Условията на гаранцията се уреждат с договора, приложен като проект към настоящата документация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2017