Árubeszerzések - 319563-2016

15/09/2016    S178    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2016/S 178-319563

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balláné dr. Nagy Orsolya
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 307720477
Fax: +36 17678321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:6954331996033765
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Postai cím: Balaton utca 25. IV. emelet 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit ügyvéd
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Postai cím: Balaton utca 25. IV. emelet 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit ügyvéd
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
NUTS-kód: HU101 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

I.6)Fő tevékenység
Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, valamint kézbesítő mobil eszközök szállítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.)

10. Postafiók 1102 Budapest, Körősi Csoma sétány 5.

Magyar Posta Zrt. Informatikai raktár 1149 Budapest, Egressy út 35–51.

1095 Budapest, Dandár.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes Vállalkozási Szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel, valamint a postai rendszerekbe történő integráció üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2 000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania,

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szükséges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis),

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével,

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány,

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projekttervezési feladatokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított Kézbesítő mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki követelmények / Súlyszám: 3685
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a Kézbesítő mobileszközökre és tartozékaira (évben megadva, minimum 36 hónap maximum 60 hónap) / Súlyszám: 260
Ár - Súlyszám: 6055
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 2195
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2 200 db kézbesítői mobileszköz és tartozékai szállítása, valamint az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2 500 óra üzemeltetési és 2 500 óra fejlesztési támogatása.

Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet.

Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az alapmennyiségre vállalt ajánlati áron és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.

Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget.

A mobil eszközök tekintetében az opciós megrendelésre csak a 8 135 db fix mennyiség teljes körű lehívását követően, legkésőbb 31.12.2018. napjáig, az üzemeltetési és a fejlesztői szakértői támogatás tekintetében a támogatás öt éves időtartama alatt kerülhet sor.

A megrendelés az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelés megküldésével történik, amelyben az ajánlatkérő közli a konkrét megrendelésre kerülő mennyiséget.

A megrendelés kézhezvételével az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a megrendelt mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Kiemelt projekt.
II.2.14)További információk

A szerződés időtartama: 370 munkanap, jótállás, üzemeltetői- és fejlesztői támogatás: megvalósítást követő 60 hónap során 1 825 munkanap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az Európai Unió Bizottsága 2016/7, (5.1.2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. (X.30.) K. r. II. fejezetének megfelelően kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben és a Kbt. 63. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ESPD formanyomtatványát ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció részeként elektronikus, szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike köteles külön kitölteni és benyújtani az ajánlatban az ESPD formanyomtatványát.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben és a Kbt. 63. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani e szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatokat, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD formanyomtatvány.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.

Ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, ha az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) K. r. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja ajánlatkérő.

A 321/2015. (X.30.) K. r. 1. § (2) bek.-nek megfelelően az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) K. r. III. Fejezet 8-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és a K.r.13. §-ban foglaltak szerint, a folyamatban lévő változásbejegyzés hiánya esetén nemleges nyilatkozatot is csatolva.

Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)–(2) bek. szerint.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.2. P1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV/B. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K. r. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD megjelölte.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.

A P1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdései alkalmazandók.

P1.) A K. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására – az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mobileszközök és szerverek szállítása, informatikai fejlesztés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a III.1.2) P1.) ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a K. r. 19. § (3) bekezdése szerint járhat el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényező:

P1.) Alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mobileszközök és szerverek szállítása, informatikai fejlesztés) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele – amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az ajánlati felhívás feladásának időpontjáig (az ajánlati felhívás VI.5. pont), terjedő időtartama alatti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele – nem érte el az:

a) mobileszközök szállítása tekintetében a 600 000 000 HUF-ot;

b) szerverek szállítása tekintetében a 70 000 000 HUF-ot és

c) informatikai fejlesztés tekintetében a 150 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a K. r. 1. § (1) bek.-nek megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.3. M1.)-M3.) pontokban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K.r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az ESPD-ben az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az ESPD IV/C. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K. r. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K. r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Közös ajánlattétel esetén a K. r. 3. § (3) bek. szerint kell eljárni.

A M1.)-M3.) pontokban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései alkalmazandók.

Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell:

M1.) A K. r. 21. § (1) bek. a) és 21. § (3) bek. a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásától (az ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesített, a felhívás III.1.3) M1.) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (mobileszközök és szerverek szállítása, informatikai fejlesztés) szerinti szállításainak/szolgáltatásainak ismertetését.

Az ismertetéshez csatolni kell a K. r. 22. § (1)–(2) bekezdése alapján a megjelölt szállításokra/szolgáltatásokra vonatkozó igazolást, illetve nyilatkozatot, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— az információt szolgáltató személy nevét, telefonszámát és e-mail címét,

— a szállítás/szolgáltatás tárgyát, mennyiségét olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés,

— az ellenszolgáltatás összegét, továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

M2.) A K. r. 21. § (1) bek. h) pont alapján a beszerzendő termékek (kézbesítő mobileszköz és tartozékai) részletes leírását, amelynek hitelességét a termék gyártói vagy forgalmazói igazolásával, gyártói vagy forgalmazói minősítéssel alátámasztva kell igazolni. Az ajánlathoz a kézbesítői mobileszköz és az akkumulátortöltő mintapéldányát is csatolni kell a termék dokumentáció I.5.2. pontjában előírt elvárásoknak való ellenőrzése (tesztelés) érdekében.

M3.) A Kr. 21. § (3) bek. b) pont alapján azon szakemberek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni az informatikai fejlesztésbe.

Az ismertetéshez csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlatról,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,

— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőre vonatkozó, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:

M1.) Alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított három évben nem rendelkezik

— legalább 1 300 db mobileszköz szerződésszerűen teljesített szállítására, és

— legalább 54 000 000 HUF értékű szerver eszköz szerződésszerűen teljesített szállítására vonatkozó referenciával, továbbá

— legalább 1 db minimum 1 000 felhasználós, üzleti folyamatot támogató, mobil környezetre fejlesztett rendszerre vonatkozó sikeresen befejezett referenciával, amely referencia értéke eléri a nettó 50 000 000 HUF-ot.

Az első és a második francia bekezdésben előírt alkalmassági követelmény egy vagy több referenciával is teljesíthető, amennyiben abból/azokból egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelmény teljesítése.

M2.) Alkalmatlan, ha az ajánlatban megajánlott termékek (kézbesítő mobileszköz és tartozékai) nem felelnek meg a Műszaki Leírás 5.1.1. pontjában a termékekre meghatározott minimális követelményeknek.

M3.) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

a) 1 fő senior, szakirányú (PMP-Project Management Professional vagy IPMA-International Project Management Association vagy ezzel egyenértékű) végzettségű projektvezetővel, aki 3 éves projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik, és legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló projektben legalább 6 hónapon keresztül részt vett projektvezetői szerepkörben. Egyenértékű a végzettség, ha a bizonyítványt független nemzetközi szervezet állította ki, és tanúsítja a projekt tervezési, végrehajtási, ellenőrzési / monitorozási, és projektzárási módszerek és módszertanok ismeretét;

b) 1 fő architecttel, aki műszaki / informatikai felsőfokú végzettséggel, és ezen végzettséggel teljesített 3 éves szoftverfejlesztési és tervezési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló projektben legalább 6 hónapon keresztül részt vett architect szerepkörben;

c) 1 fő senior, műszaki vagy informatikai felsőfokú végzettséggel rendelkező .NET vagy JAVA informatikai fejlesztővel, aki MSSQL vagy Oracle adatbázis kezelői ismeretekkel, 3 éves szoftverfejlesztési területen végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló projektben legalább 6 hónapon keresztül részt vett szoftverfejlesztő szerepkörben. Az MSSQL (Microsoft SQL Server) és Oracle adatbáziskezelő rendszerek egyenértékűek, más adatbáziskezelő platform éles üzemben nem használt az Ajánlatkérőnél (a Műszaki leírás 3.7.2. fejezetével összhangban);

d) 1 fő biztonsági szakértő, aki szakirányú (CISSP-Certified Information Systems Security Professional vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és a végzettség birtokában szerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egyenértékű a végzettség, ha a bizonyítványt független nemzetközi szervezet állította ki, és tanúsítja a több éves szakmai tapasztalatot információbiztonsági területen, valamint kommunikációs és hálózatbiztonság, vagy szoftverfejlesztéshez kapcsolódó informatikai biztonsági ismereteket.

Az a)–d) pontban megjelölt szakember egy pozícióba jelölhető.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban található szerződéstervezetben foglaltak szerint az ajánlattevő részére:

a) késedelmi és hibás teljesítési kötbér vállalását előírja (szerződéstervezet 7.2.-7.3. pont), továbbá

b) jótállási kötelezettség vállalását írja elő (szerződéstervezet 9.2. pont). A jótállás időtartama értékelési részszempont;

c) teljesítési és jótállási biztosítékot ír elő a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdése szerinti 5 %-os mértékben;

d) előleg biztosítás iránti igénye esetén előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-a.

A c)–d) pontokban meghatározott előleg-visszafizetési, a teljesítési és a jótállási biztosítékra a Kbt. 134. § (4)–(5), a (6) bekezdés a) pontja, valamint a (8) bekezdése alkalmazandók.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A pénzügyi teljesítés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 számú „Hivatalos küldeménykövető” projekthez kapcsolódik, melynek finanszírozására az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából és Ajánlatkérő saját forrásából kerül sor, melyből 54,394852 % támogatás, 45,605148 % saját forrás. A támogatás intenzitása változhat.

Ajánlattevő 3 db rész-, és 1 db végszámlát nyújthat be a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti teljesítésigazolása alapján.

Ajánlatkérő előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bek. szerint, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján – az ajánlati dokumentációban található szerződéses feltételeknek megfelelően – utófinanszírozás keretében, utólag átutalással történik figyelembe véve a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben foglaltakat, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) K. r.-nek.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nem közös ajánlattevő nyertes, valamint a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Ajánlatkérő üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 24/12/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Balaton u. 25. IV. emelet 4.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4), (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhető a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt „Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása” megnevezésű közbeszerzési eljárás adatlapján.

Az ajánlati dokumentáció elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére jelezni kell az alábbiak szerint: a drmolnar@mugyved.axelero.net címre – az ajánlati dokumentáció iratmintái között megtalálható – Regisztrációs adatlap kitöltésével.

2. Az ajánlatot 1 példányban papír alapon, továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, PDF file formában egyetlen dokumentumba beszkennelve, kereshető formában,) kell benyújtani az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt helyszínre közvetlenül vagy postai úton.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 10 000 000 HUF.

4. Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2), (5), (6), a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatokat, a Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolnia kell.

5. Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését is.

6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, mivel:

— az egyes elemek közötti kompatibilitás a megoldás szempontjából elengedhetetlen,

— az eszközök egymással függőségi viszonyban állnak (a szoftverfejlesztés függ a mobil eszköztől és a hozzá kapcsolódó szoftverektől, a kiszolgálók és alapszoftvereik pedig a szoftverfejlesztés során alkalmazott fejlesztői platformtól),

— az üzembe helyezés egyes feladatai, lépései egymásra épülnek,

— a beszerzés tárgyát képező szoftver és hardver eszközök egységet alkotnak, Ajánlatkérő céljait kizárólag együttesen szolgálják.

7. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a K. r. 30. § (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint.

8. Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1-11, mely minden részszempont esetén azonos. A bírálat módszere: Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 61/2012. útmutató III.A.1), továbbá III.B.1. pontjában meghatározott arányosítás és az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az egyes részszempontokra adott pontszámai kiosztásánál az ajánlati dokumentációban részletes meghatározottak szerint.

9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10. A tárgy szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzés, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, valamint az eljárás eredményének kihirdetését követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépését a Kbt. 135. § (12) bek. alapján felfüggesztő feltételhez köti.

11. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy nem kíván élni a Kbt. 81. § (4)–(5) bek.-ben foglalt lehetőségekkel.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Molnár Judit, lajstromszám: 00207.

13. Az ajánlati felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)–(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2016