Works - 31957-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Hradec Králové: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2022/S 015-031957

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Královéhradecký kraj
National registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245/2
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50003
Country: Czechia
Contact person: Ing. Eva Vortelová
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
Telephone: +420 495540218
Internet address(es):
Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikce

Reference number: TOÚ/092-20/Ko
II.1.2)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45232400 Sewer construction work
45332200 Water plumbing work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Královéhradecký kraj - k.ú. Úpice

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/304Úpice - rekonstrukce komunikce".

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 147
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section V: Award of contract/concession

Contract No: TOÚ/092-20/Ko
Lot No: 002
Title:

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikce

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
14/05/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: COLAS CZ, a.s.
National registration number: 26177005
Postal address: Rubeška 215/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 12 322 760.25 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45232400 Sewer construction work
45332200 Water plumbing work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Královéhradecký kraj - k.ú. Úpice

VII.1.4)Description of the procurement:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazk

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 156
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 12 519 365.25 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: COLAS CZ, a.s.
National registration number: 26177005
Postal address: Rubeška 215/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je zejména přeložka kabelového vedení v prostoru autobusové zastávky u pomníku.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku (popis viz výše).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 12 322 760.25 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 12 519 365.25 CZK