Usługi - 319610-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

2020/S 130-319610

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Adres pocztowy: ul. Tamka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-349
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Nowicki
E-mail: m.nowicki@ohp.pl
Tel.: +48 225784762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Delfin II

Numer referencyjny: 5/B/KGOHP/2020/ZR
II.1.2)Główny kod CPV
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II, służącego do obsługi pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 431 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa, ul. Tamka 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II, służącego do obsługi pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne. System będzie obejmował następujące obszary funkcjonalne:

a) elektroniczny dostęp dla pracodawców;

b) obsługa wniosków o zawarcie umowy o refundację;

c) obsługa umów o refundację;

d) obsługa wniosków o refundację i płatności;

e) raporty;

f) prowadzenie rejestru pracodawców i rejestru pracowników młodocianych;

g) archiwum.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadcznie zespołu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30.6.2023 zgodnie z § 3 projektu umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106632
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Delfin II.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tecna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piastów Śląskich 47
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-496
Państwo: Polska
E-mail: biuro@tecna.pl
Tel.: +48 224879070
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 838 588.00 PLN
Najtańsza oferta: 431 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 651 681.04 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Liczba odrzuconych ofert – 3

a) Zgodnie z art. 89 ust. 7a ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertąQ

b) Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

c) Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania

1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz w BIP Zamawiającego – Załącznik nr 10 do SIWZ.

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zawartym na stronie: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne

Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie.2.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Pozostałe informacje dot. wadium

Znajdują się w rozdziale IX SIWZ.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1. Zamawiający przewiduje wykluczenia z art. 24 ust. 5.

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020