Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 319757-2018

24/07/2018    S140

Romania-București: Still mineral water

2018/S 140-319757

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
National registration number: Romania
Postal address: Calea Dudești nr. 191
Town: București
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 031084
Country: Romania
Contact person: Direcția Investiții și Achiziții
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telephone: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Internet address(es):
Main address: www.primarie3.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
National registration number: Romania
Postal address: Str. Parfumului nr. 2–4, sector 3
Town: București
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032462
Country: Romania
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc3.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
15981100 Still mineral water
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 400 160.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39221140 Water canteens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sector 3.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat:

Minim 1 contract subsecvent/an.

Cel mai mic contract subsecvent: valoare 29 170,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 537 purificatoare + 29 dozatoare/luna.

Cel mai mare contract subsecvent: valoare 320 870,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 5 907 purificatoare + 319 dozatoare/11 luni.

Valoarea minima a acordului-cadru: 350 040,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 6 444 purificatoare + 348 dozatoare/12 luni.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 1 400 160,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 25 776 purificatoare + 1 392 dozatoare/48 luni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Documentele justificative care fac dovada neîncadrării în situatiile de excludere prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

De regula aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care poate se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Prezentarea de catre toti participantii, odata cu depunerea DUAE, a declaratiei conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Conform art. 21 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robert Sorin Negoita,

— Circa Honorius Edward Adrian,

— Elena Petrescu,

— Marius Mihaita,

— Roxana Cirstea,

— Nastaila Alexandra Roxana,

— Octavian Ghetu,

— Gavrila Camelia Dana,

— Serban Maria-cristina,

— Irina Gina Soroceanu,

— Daniela Dinuti,

— Marian Silviu Chivu,

— Andrei Visan Militaru,

— Dan Comanescu,

— Marioara Petrica,

— Oana Maria Mehedinteanu,

— Izabela Adina Pintilie,

— Robert Alexandru Galateanu.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, va face subiectul unei solicitari de clarificari.

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Lista principalelor furnizări de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Informatii privind subcontractantii: Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. Trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Toate documentele justificative (certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese-verbale etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De regula, documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: certificate de predare-primire/recomandari/procese-verbale de receptive/certificate constatatoare.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2018
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu 3 operatori economici.

— La reluarea competitiei, va fi aplicat criteriul de atribuire „pretul cel mai scazut”,

— Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/conditiilor prevazute în acordul-cadru, prin reluarea competitiei între toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Se vor transmite invitatii catre cei 3 operatori economici pentru depunerea unei noi oferte conform preturilor existente pe piata la acea data, iar contractul se va incheia cu ofertantul declarat castigator. În situatia în care exista doi sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2018